สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 63 ทองแดง 8 1. นางสาวฉัตรนภา  บำรุงตา
 
1. นางวิลาวัลย์  จุดจันทึก
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 5 1. นางสาวนิภาดา   คำบุญเรือง
 
1. นางสาวพัชรี  แก้วมงคล
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 66.67 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  เนียนพลกรัง
2. เด็กชายศักดา  โจมจันทึก
 
1. นางนัฏฐ์มัทนพร  บัวทิพย์
2. นางปริมใจ  ฟักกระโทก
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 65 ทองแดง 5 1. นางสาวกาญจนา  อ้วดจันทึก
2. นางสาวสุภาพร  ทาจันทึก
3. นายไชยยา  น้อยจันทึก
 
1. นายจรูญ  เผือดจันทึก
2. นายสุพจน์  โตจะโปะ
 
5 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนีรชา  แซวจันทึก
2. เด็กชายไชยวัฒน์  เมยขุนทด
 
1. นางสาวสมควร  ฝายสระน้อย
2. นางอารีย์  รมรัตน์
 
6 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สุมาลัย
2. เด็กหญิงธนพร  สมุยทอง
 
1. นางสาวสมควร  ฝายสระน้อย
2. นายสุพจน์  โตจะโปะ