สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ���������������������������������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 70 เงิน 4 1. เด็กชายปัญจพล  พลเสนา
2. เด็กหญิงปุณณภา  พาจันทึก
 
1. นางสาวสมควร  ฝายสระน้อย
2. นางเรวดี  วัฒนปาณี
 
2 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายณรงค์ฤทธิ์  มหานิน
2. นายอนันตชัย  วิลัยกุล
 
1. นางสาวสมควร  ฝายสระน้อย
2. นางอารีย์  รมรัตน์
 
3 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 73 เงิน 4 1. นายวิษณุพงษ์   ธาตุจันทึก
2. นายสิทธิศักดิ์  เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา
 
1. นางสาวสมควร  ฝายสระน้อย
2. นายศราวุฒน์  สกนธวัฒน์