สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธนภัทร  สุวรรณไกร
2. นายภาคภูมิ  ภู่เกสร
3. นายเกียรติศักดิ์  เชิดชู
 
1. นางสาวพัชรี  แก้วมงคล
2. นายถาวร  คาจะโปะ
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 75 เงิน 5 1. นายพิพัฒน์  ไกลมณี
 
1. นางสาวพัชรี  แก้วมงคล
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 78.2 เงิน 7 1. เด็กหญิงกนกพร  ดีเลิศ
2. เด็กหญิงปิยาภัสร์  ใสจันทึก
3. เด็กหญิงวราพร  สนิทสูงเนิน
4. เด็กชายสำเร็จ  หอมหวล
5. เด็กหญิงสุดารัตน์  ไมตรีแพน
 
1. นางนัฏฐ์มัทนพร  บัวทิพย์
2. นายทินกร  ชิณรัตน์
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 79 เงิน 4 1. นางสาวภัครมัย  ศิริทัย
2. นายภารดร  ก้านขุนทด
 
1. นางปริมใจ  ฟักกระโทก
2. นางนัฏฐ์มัทนพร  บัวทิพย์
 
5 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 70 เงิน 4 1. เด็กชายปัญจพล  พลเสนา
2. เด็กหญิงปุณณภา  พาจันทึก
 
1. นางสาวสมควร  ฝายสระน้อย
2. นางเรวดี  วัฒนปาณี
 
6 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายณรงค์ฤทธิ์  มหานิน
2. นายอนันตชัย  วิลัยกุล
 
1. นางสาวสมควร  ฝายสระน้อย
2. นางอารีย์  รมรัตน์
 
7 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 73 เงิน 4 1. นายวิษณุพงษ์   ธาตุจันทึก
2. นายสิทธิศักดิ์  เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา
 
1. นางสาวสมควร  ฝายสระน้อย
2. นายศราวุฒน์  สกนธวัฒน์