สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 83.8 ทอง 4 1. นางสาวจินตพร  จันทสิทธิ์
2. นางสาวธัญลักษณ์  พฤกจันทึก
3. นางสาววนิดา  สุขวงษ์
4. นางสาวสุมิตรา  สีบัวลา
5. นางสาวเกศกนก  เมฆขุนทด
 
1. นายทินกร  ชิณรัตน์
2. นางนัฏฐ์มัทนพร  บัวทิพย์
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปาริดา  เฮ้าจันทึก
2. เด็กชายศุภศิลป์   ชัยสูงเนิน
3. เด็กหญิงอรไพลิน  เพ้ยจันทึก
 
1. นางเรวดี  วัฒนปาณี
2. นางอารีย์  รมรัตน์