สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 11.5 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงจิราพัชร  พะเนาไธสง
 
1. นางสาวนงเยาว์  ประเข
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวมนัสนันท์  ศรียงยศ
 
1. นางสาวอรกัญญา  บุญชุมวงศ์
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 93.8 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชาลินีย์  คำจันดา
 
1. นางขวัญนภัทร  สืบสุนทร
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 70.5 เงิน 5 1. นางสาววรัชดา  รองแก้ว
 
1. นางสาวสุพัตรา  เกรัมย์
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนนท์  ธีระรัตนานนท์
 
1. นางสาวกาญจนา  พิมพ์ปรุ
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 51 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวอพิชญา  ตาชูชาติ
 
1. นางอรทัย  วงษ์แก้ว
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 76.2 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกุลนิภา  พิมพ์ภักดี
2. นางสาวชญานิศ  อิ่มเสถียร
3. นางสาววรรณภา  ลื่นโพธิ์กลาง
4. นายสถบดี  แสนมี
5. นางสาวอาทิตยาภรณ์  กองกาญจน์
 
1. นางสาวมาลี  วิลัยกลาง
2. MissRhea Pascual  Mariano
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 76.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายณัฐวิทย์  ศรีเตชะ
2. นายณัฐวีร์  ฉวีวงศ์
 
1. นางสาวฐาปนีย์  ศรีสุทโธ
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 67.83 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกชามาส  ภานุพิทยานันท์
2. นางสาวกมลวรรณ  มีศรี
3. นายคณาธิป  ดากิ่งประทุม
4. นางสาวทิพย์สุดา  ศรีมาตร์
5. นางสาวปนัดดา  ทองเสริม
 
1. นางสาวฐาปนีย์  ศรีสุทโธ
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงฉัตรวิมล  ซาสอนตา
2. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ดำรงค์
 
1. นางดารณี  ทองนำ
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวอภิญญา  สูงพิมาย
 
1. นางดารณี  ทองนำ