สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 89.85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจักรพันธ์  แสงคำพัน
2. เด็กชายณัฐนนท์  ปัจจัยตา
3. เด็กชายนราวิชญ์  เศรษฐี
4. เด็กชายภราดร  บัวสอน
5. เด็กชายภูธเนตร  โล่สุวรรณ
6. เด็กชายภูริภัทร  ไชยขันธุ์
7. เด็กชายล้อมพงษ์  อุยนา
8. เด็กชายศุภณัฏฐ์  โพธิ์บุดดี
 
1. นายอำนาจ  ปัจจัยตา
2. นายมนตรี  ปนสันเทียะ
3. นายพานเงิน  ศรีสุข
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 70.87 เงิน 4 1. นายณัฐวุฒิ  คุณแสน
2. นายธีรภัทร  ข่ายกระโทก
3. นายวัชรา  การะเกษ
4. นายศิวกร  ดาวไธสง
5. นายสิทธิโชค  คงป้อม
6. นายสุรเชษฐ์  สอลอ
 
1. นายสมปอง  ทะยอมใหม่
2. นายมนตรี  ปนสันเทียะ
3. นายไกรสร  เรืองเวชภักดี
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  บุตรศรีภูมิ
2. เด็กหญิงนัทกานต์  โผงาม
3. เด็กชายเชฐฐา  สิมศิริวัต
 
1. นายมานพ  ศรีสวัสดิ์
2. นางทิพย์ภา  ยันสูงเนิน
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวตะวัน  ขอนทอง
2. นางสาวปภัสรา  คาวะโล
3. นางสาวปาริดา  จันทีนอก
 
1. นางประสพ  ธนะสูตร
2. นางสาวนาถนารี  นรินทร์นอก
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกฤษณศักดิ์  มานะพิมพ์
2. เด็กหญิงณัฐสุรางค์  เปาจันทึก
3. เด็กหญิงนฤมล  แตงวิเชียร
 
1. นางตรงพร  ขบวนฉลาด
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจิรัญญา  จัดงูเหลือม
2. นางสาวจิราภรณ์  ทับแสนลี
3. นางสาวสุภาวิณี  ดุลย์ไธสง
 
1. นางตรงพร  ขบวนฉลาด