สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกรพินท์  พรหมหลอด
 
1. นายมานพ  ศรีสวัสดิ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นายปภาวินท์  เกียงวงศ์
 
1. นางศิลดา  อมรดิษฐ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. เด็กหญิงพิมพิกา  เอี่ยมรัมย์
 
1. นางบุญส่ง  กลมไธสง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวอารตี  พิมพ์ภักดี
 
1. นางรำไพ  วันไธสง
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวอรวรรณ  ข่าชันมะลี
 
1. นางทิพย์ภา  ยันสูงเนิน
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาววิภารัตน์  ทูลไธสง
 
1. นางบุญส่ง  กลมไธสง
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 9 1. เด็กชายสัณหณัช  ดลตรี
 
1. นายพานเงิน  ศรีสุข
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชลดา  ไขอ่อน
 
1. นายพานเงิน  ศรีสุข
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงศิรรินทร์  หวังปรุงกลาง
 
1. นางสุชาดา  ประจำ
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวพิมศิริ  ชาวสวน
 
1. นางรำไพ  วันไธสง
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิรนันท์  ชนะอุดม
2. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ห่อไธสง
 
1. นางสุชาดา  ประจำ
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจิราพร  โสนาพูน
2. นางสาวศรุดา  ทองก่ำ
 
1. นายบุญกว้าง  ศรีสุทโธ
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 69 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  บุญครอง
2. เด็กหญิงเพชรลัดดา  สิงห์ทอง
 
1. นายมานพ  ศรีสวัสดิ์
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 60 ทองแดง 4 1. นางสาวนริศรา  ชาแก้ว
 
1. นางสาวนาถนารี  นรินทร์นอก
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 28 เข้าร่วม ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธีรดา  บุญสอน
 
1. นางสาวทิพวรรณ  จันอ่อน
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 42 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาววนัษพร  ทรพีสิงห์
 
1. นายภูธเนตร  หินชุย
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 73.87 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปวิชญา  พลอาสา
2. เด็กหญิงวรรณวณัช  เมืองขำ
3. เด็กหญิงศรัญญา  ผกากลิ่น
 
1. นางสาวธัชพนธ์  ไสยาสน์
2. นางสาวพัชรี  มนัสการ
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 75 เงิน 4 1. นางสาวพลอยไพลิน  นรเพ็ชร
2. นางสาวอภิญญา  ม้วนสูงเนิน
3. นางสาวเต็มฟ้า  พรมมา
 
1. นายทวีวัฒน์  พิมพ์สวัสดิ์
2. นายประชา  ศรีหาบุญทัน
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิดาภา  นาเมือง
2. เด็กชายนันทวัฒน์  อุดมโภชน์
 
1. นางสาวปวีณา  พรมมากุล
2. นายจำเริญ  ทองนำ
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายจตุรงค์  เพียไธสง
2. นางสาวเกษมณี  ทวนไธสง
 
1. นายจำเริญ  ทองนำ
2. นางสาวปวีณา  พรมมากุล
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 60 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงศิริญาดา  ปาละวงษ์
 
1. นางมาธนี  อินภู่
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวภูษณิษา  ใจคง
 
1. นางมาธนี  อินภู่
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงทนานันท์  กลั่นบุญ
2. เด็กหญิงศศินิภา  นามไธสง
 
1. นางสาววีรนุช  เเสงพา
2. นายประชา  ศรีหาบุญทัน
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 75 เงิน 5 1. นางสาวฐิตาภา  ฉายขจร
 
1. นางสาววรนุช  แสงพา
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. เด็กหญิงปวริศา  โง่นสูงเนิน
 
1. นางสาวสุกัญญา  เชื้ออินทร์
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวมนัสนันท์  จุฑามณี
 
1. นายวินัย  เขตต์กลาง
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 26.5 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฐฐาวีระนันท์  ดอมไธสง
2. เด็กหญิงปราณี  บกสันเทียะ
3. เด็กหญิงสิริยากร  รัตนพิบูลย์นันท์
 
1. นางสาวศิรินทรา  บุษราคัม
2. นางสาวนิลบล  แสนสิงห์
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 20 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายธนกร  คำศูนย์
2. นางสาวภรทิชา  จันทร์งาม
3. นางสาวเสาร์ฤดี  ห่อทรัพย์
 
1. นางสาวเสาวณีย์  อิ่มจิต
2. นางสาวจารุนันท์  วงศ์วิวัฒนา
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 80.2 ทอง 4 1. เด็กชายชนะนันท์  สียางนอก
2. เด็กชายนฤพัทธ์  นันทจันทร์
3. เด็กชายพงศกร  สาระพันธ์
 
1. นางสาวศิริพร  วีระชัยรัตนา
2. นายกิติกร  เจนหัตถ
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 73 เงิน 4 1. นางสาวภูนิษา  ใจคง
2. นางสาวฤทัยรัตน์  รักพินิจ
3. นางสาวศศินานินทร์  ลิไธสง
 
1. นางสาวศิริพร  วีระชัยรัตนา
2. นายอัตธพล  กรองมะเริง
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 83.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  การัตน์
2. เด็กหญิงณัฐกานต์  ปักอินทรี
3. เด็กหญิงสุทธิดา  ม่วงสุข
 
1. นางสาวจิราภรณ์  พืมขุนทด
2. นางสาวศุภักษร  สิงห์ลี
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวฐิติรัตน์  พันธ์มาลี
2. นางสาววราลักษณ์  คล้ายสุทธิ
3. นางสาวสุธิดา  มะลิงาม
 
1. นางปิยวรรณ  ศรีสุทโธ
2. นางศรีนวล  ลมไธสง
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 65.14 ทองแดง 4 1. เด็กชายนัฐกานต์  นนทะศิลา
2. เด็กชายปริญ  พินิจกุลณสร
 
1. นายกิติกร  เจนหัตถ
2. นางสาวศิริพร  วีระชัยรัตนา
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายฐานทัพ  มะสีผา
2. นายเปรียว  ตวยกระโทก
 
1. นายนิพนธ์  ตันประคองสุข
2. นายภานุวัฒน์  สายบุญมี
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 86.2 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชนาธิป  อับไพ
2. เด็กหญิงชลธิชา  ยอดสง่า
3. เด็กหญิงภัทรวดี  กลางสวัสดิ์
4. เด็กหญิงรุ้งนภา  เคณาภูมิ
5. เด็กหญิงอาทิตยา  อินทรา
 
1. นางดวงตา  ศรีสุทโธ
2. นางสาวอรวรา  แสงสุขสว่าง
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 93.8 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกัญญารัตน์  ตลับไธสง
2. นางสาวขวัญข้าว  ขบวนฉลาด
3. นางสาวจุรีภรณ์  สูงพิมาย
4. นางสาวดวงกมล  แสงโลโพ
5. นางสาวสุรีย์ฉาย  แสงสนั่น
 
1. นายไพรินทร์  ประจำ
2. นางเพลินพิศ  สัจธรรม
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจีรวรรณ  แทนเกาะ
2. เด็กหญิงฑิฆัมพร  สัสุขโข
3. เด็กหญิงพัชราภา  เสนานิมิตร
4. เด็กหญิงมยุรฉัตร  ศรีหาบุญทัน
5. เด็กหญิงสิริยากร  เขตคาม
 
1. นางจีรวรรณ  ประคำ
2. นายสุรชัย  ปัญญา
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 80.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกิตติยา  คล่องการ
2. นางสาวนิชธาวัลย์  ทองวิเศษ
3. นางสาวภาศิตา  มนปราณีต
4. นางสาวสุทธิดา  เสาทอง
5. นางสาวสุนิตา  พลแสง
 
1. นางสาวธารกมล  เกตุบรรลุ
2. นายมนเทียน  โนนทอง
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวญาสุมินทร์  สิมตะมะ
2. นางสาวฐิติกา  อินทร์นอก
3. นายณัฐนันท์  เขิบสูงเนิน
4. นายธวัชชัย  กดนาถ
5. นางสาวบุญณิศา  ริมไธสง
 
1. นางสาวสุพรรษา  คำสิงห์นรา
2. นายสิปปนนต์  สายสิน
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 87.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ไชยเสนา
 
1. นางเพ็ญจิตร์   พืชทองหลาง
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 88.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายเอกราช  ชาชมราษฎร์
 
1. นางพัชรี  ชัยสิทธิ์
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 66.33 ทองแดง 12 1. เด็กชายกิติพงษ์  นามวงศา
2. เด็กหญิงธนารี  นาคบุญ
 
1. นางสมจิตร์  ศรีสุข
2. นางสาวจุฑามาศ  แซ่ตั้ง
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายภัทรพล  ศรีโยธา
2. นางสาวสุภาภรณ์  มุ่งช่วยกลาง
 
1. นางณิชารัศม์  พีระไชยดำรงค์
2. นางฉวี  โรจนพงษ์เพียร
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 71.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกาญจนา  สุขมา
2. เด็กหญิงณัฐสุดา  ชนะอุดม
3. เด็กหญิงธนัญญา  มะสีผา
4. นางสาวนารีรัตน์  วิชัยรัมย์
5. เด็กหญิงปวีณา  โยธากุล
6. เด็กหญิงภัทราพร  สีหามาตร์
7. นางสาวมณีวัน  อ่วมรัมย์
8. นางสาววันวิสา  เพ็งพันธ์
9. นางสาวสุกัญญา  พวงมาลา
10. เด็กหญิงเมชุตา  ดินไธสง
 
1. นายสุรชัย  ปัญญา
2. นางนางจีรวรรณ  ประคำ
3. นายนางภัทรา  เทียมเพ็ง
 
45 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 74.6 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกุลธิดา  ปักอินทรี
2. นางสาวฉัตรฑริกา  จันทรเสนา
3. นายธีร์ธวัช  ศรีโคตรโพธิ์
4. นางสาวปณิดา  ชื่นมะเริง
5. นางสาวฟาริดา  โชติชัยอนันต์
6. นางสาวศุภมาส  ตาไธสง
7. นางสาวสิริมา  ขุนศรีรักษา
8. นางสาวอภิญญา  บุญแย้ม
9. นางสาวอรอนงค์  ทองดี
10. นางสาวเชิญจุติ  สว่างศรี
 
1. นายไพทูรย์  เทือกเถาว์
2. นายณัฐวุฒิ  แก้วอาจ
 
46 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 62 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนนทิยา  ปัจจัยโคถา
2. เด็กหญิงสุภาวดี  หาญศรี
 
1. นายอดุลย์  งามดี
2. นายวิชัย  เพชรสุข
 
47 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 70 เงิน 4 1. นางสาวปภาดา  ลิมปนเวทย์สกุล
2. นายวิสุทธิ์  จันทร์แจ้ง
 
1. นายไพทูรย์  เทือกเถาว์
2. นายณัฐวุฒิ  แก้วอาจ
 
48 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 69 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงกมลพร  ปุราเส
 
1. นางสาวปิยรัตน์  แววจะบก
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวสุขุมาภรณ์  วันแก้ว
 
1. นางสาวปิยรัตน์  แววจะบก
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 71 เงิน 6 1. เด็กหญิงกัญญาณี  ประสาวะโท
 
1. นางสาวปิยรัตน์  แววจะบก
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 91 ทอง 4 1. นายอาทิเทพ  ทัพละคร
 
1. นางสาวปิยรัตน์  แววจะบก
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 75 เงิน 6 1. เด็กหญิงพัทธีรา  สุวรรณศรี
 
1. นางสาวปิยรัตน์  แววจะบก
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวศินัฐตา  จัดดาหาญ
 
1. นางสาวปิยรัตน์  แววจะบก
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 73 เงิน 6 1. เด็กหญิงพัชริดา  แสนเมือง
 
1. นางสาวปิยรัตน์  แววจะบก
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 74.5 เงิน 6 1. นางสาวสุรัตน์  ปัดตาละคะ
 
1. นางสาวปิยรัตน์  แววจะบก
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 69 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงปานรวี  ทองกระทุ่ม
2. เด็กหญิงอมลวรรณ  จีนปรุ
 
1. นางสาวปิยรัตน์  แววจะบก
2. นางสาวช่อเพชร   แซ่ม่อ
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 77 เงิน 6 1. เด็กหญิงเบ็ญญทิพย์  สูงดี
 
1. นางสาวปิยรัตน์  แววจะบก
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 93 ทอง 4 1. นางสาวกนกวรรณ  หลาบนอก
 
1. นางสาวปิยรัตน์  แววจะบก
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปิยธิดา  ทวินันท์
2. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  แสงสนั่น
3. เด็กหญิงศิรินดา  ภูมิมาสูงเนิน
 
1. นางสาวปิยรัตน์  แววจะบก
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 73 เงิน 6 1. นางสาวนพเก้า  แก้วโพธิ์กลาง
2. นายพีรศิลป์  เต็มรัมย์
3. นางสาวศศิกานต์  ปฏิพันโด
 
1. นางสาวปิยรัตน์  แววจะบก
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 87.8 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกิตติศักดิ์  ปานสูงเนิน
2. นายภัคพงษ์  เครือผือ
3. นายสหรัฐ  ทบพักตร์
4. นายสหรัถ  ลิมปนเวทย์สกุล
5. นางสาวสุธิดา  มะธิมาปะเข
6. นายอภิสิทธิ์  เวียนนอก
 
1. นายณัชพล  ชัยมีแรง
2. นายเจษฎา  หมั่นพยายาม
3. นางสาวช่อเพชร  แซ่ม่อ
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพรพิพัฒน์  พระจงพันธ์
 
1. นายเจษฎา  หมั่นพยายาม
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 85.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายภานุพงศ์  ลีสม
 
1. นายศุภชัย  แคลนกระโทก
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 71 เงิน 8 1. เด็กหญิงมัณฑนาภรณ์  ดุลย์ไธสง
 
1. นายณัชพล  ชัยมีแรง
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกิจติญา  ฉาไพวัน
 
1. นายเจษฎา  หมั่นพยายาม
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพรพิพัฒน์  พระจงพันธ์
 
1. นายณัชพล  ชัยมีแรง
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายภานุพงศ์  ลีสม
 
1. นายศุภชัย  แคลนกระโทก
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80.66 ทอง 4 1. เด็กหญิงมัณฑนาภรณ์  ดุลย์ไธสง
 
1. นายเจษฎา  หมั่นพยายาม
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาววิยะดา  เกตุไชย
 
1. นายณัชพล  ชัยมีแรง
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 69.8 ทองแดง ชนะเลิศ 1. เด็กชายอนุสรณ์  ดำสนวน
 
1. นางสาวอรกัญญา  บุญชุมวงศ์
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 72.3 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายสหรัฐ  ลิมปนเวทย์สกุล
 
1. นางสาวอรกัญญา  บุญชุมวงศ์
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81.4 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธนภรณ์  จำปี
 
1. นางสาวอรกัญญา  บุญชุมวงศ์
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวสุธิดา  มะธิมาปะเข
 
1. นางสาวอรกัญญา  บุญชุมวงศ์
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายอนุสรณ์  ดำสนวน
 
1. นายศุภชัย  แคลนกระโทก
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 83.6 ทอง ชนะเลิศ 1. นายภัคพงษ์  เครือผือ
 
1. นายณัชพล  ชัยมีแรง
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงเขมจิรา  บาลิสี
 
1. นางสาวณัชชา  วรรณทะมาศ
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวนริศรา  เรืองศักดิ์
 
1. นางสาวณัชชา  วรรณทะมาศ
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกรพินธุ์  อินศรีเมือง
2. นางสาวกษมา  เที่ยงธรรม
3. นางสาวจารุพร  โนนทอง
4. นางสาวจารุวรรณ  บรรดิษฐ์วงศ์
5. นางสาวจินดามณี  ใจเป็น
6. นางสาวชนิดา  แก่นจันทร์
7. นางสาวชลิตา  วงศ์ษา
8. นายชัยรัตน์  ลาดแก้ว
9. นายดนุพล  หุ้มไธสง
10. นายทองสมุทร  ถึงนอก
11. นางสาวทิพย์เกษร  สุภาพร
12. นางสาวธัญญาภรณ์  สิมลา
13. นางสาวธัญญาภรณ์  โพธิ์สลิตร
14. นางสาวนนท์ธีญา  แก้วฝายนอก
15. นายบริรักษ์  สิงห์ทอง
16. นางสาวปาริชาติ  ป่าขมิ้น
17. นางสาวปาลิดา  เทียมมูล
18. นางสาวปุณยาพร  ทองพา
19. นางสาวพลอยชมพู  ฤกษ์สงเคราะห์
20. นายพิชิตชัย  ใยเทศ
21. นางสาวพีรดา  อุตส่าห์การ
22. นางสาวพุธธิดา  เทียมคำ
23. นายวัชรากรณ์  พลแสน
24. นางสาววัลลภา  ปักการะโต
25. นางสาววิรัชฏาภรณ์  ตลับไธสง
26. นายวิศวะ  ลาสุเล
27. นางสาวศศิวิมล  ชนะไธสง
28. นางสาวสวรรยา  หงษ์ทัพย์
29. นายสหรักษ์  ฤทธิยา
30. นายสัญญา  สาทร
31. นายสืบสกุล  สมศักดิ์
32. นายสุชาครีย์  ยอดชลูด
33. นางสาวสุณัฏฐา  มะรังศรี
34. นางสาวสุดารัตน์  มูลกลาง
35. นางสาวสุธาสินี  พริ้วไธสง
36. นางสาวสุรีพร  ละดาวัลย์
37. นายอัจฉริยะ  จิตทอง
38. นางสาวอารีญา  ชื่นชู
39. นางสาวเมทนี  พรมลา
40. นางสาวเหมือนฝัน  เกรียงกระโทก
 
1. นางสาวณัชชา  วรรณทะมาศ
2. นายนราธิป  คำศรี
 
79 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 -1 - 1. นายจักรี  เศรษฐี
2. นางสาวชลธิชา  จันทมาศ
3. นายนิรัติศัย  ลาดแก้ว
4. นางสาวปนัดดา  พิศศิลา
5. นางสาวมนัสนันท์  วงศ์ฉลาด
6. นายมินธาดา  เปลกไธสง
7. นางสาวรติยา  เทศสิงห์
8. นายศุภชัย  ปุมพิมาย
9. นางสาวอารียา  เพ็ญกุล
10. นายเอกชัย  เทพาคำ
 
1. นางสาวช่อเพชร   แซ่ม่อ
2. นางวชิราภรณ์  สายแก้ว
3. นายศุภชัย  แคลนกระโทก
 
80 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกนกรดา  สายแก้ว
2. เด็กหญิงสิริยากร  สายแก้ว
 
1. นางวชิราภรณ์  สายแก้ว
2. นางสาวช่อเพชร   แซ่ม่อ
 
81 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 11.5 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงจิราพัชร  พะเนาไธสง
 
1. นางสาวนงเยาว์  ประเข
 
82 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวมนัสนันท์  ศรียงยศ
 
1. นางสาวอรกัญญา  บุญชุมวงศ์
 
83 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 93.8 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชาลินีย์  คำจันดา
 
1. นางขวัญนภัทร  สืบสุนทร
 
84 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 70.5 เงิน 5 1. นางสาววรัชดา  รองแก้ว
 
1. นางสาวสุพัตรา  เกรัมย์
 
85 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนนท์  ธีระรัตนานนท์
 
1. นางสาวกาญจนา  พิมพ์ปรุ
 
86 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 51 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวอพิชญา  ตาชูชาติ
 
1. นางอรทัย  วงษ์แก้ว
 
87 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 76.2 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกุลนิภา  พิมพ์ภักดี
2. นางสาวชญานิศ  อิ่มเสถียร
3. นางสาววรรณภา  ลื่นโพธิ์กลาง
4. นายสถบดี  แสนมี
5. นางสาวอาทิตยาภรณ์  กองกาญจน์
 
1. นางสาวมาลี  วิลัยกลาง
2. MissRhea Pascual  Mariano
 
88 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 76.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายณัฐวิทย์  ศรีเตชะ
2. นายณัฐวีร์  ฉวีวงศ์
 
1. นางสาวฐาปนีย์  ศรีสุทโธ
 
89 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 67.83 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกชามาส  ภานุพิทยานันท์
2. นางสาวกมลวรรณ  มีศรี
3. นายคณาธิป  ดากิ่งประทุม
4. นางสาวทิพย์สุดา  ศรีมาตร์
5. นางสาวปนัดดา  ทองเสริม
 
1. นางสาวฐาปนีย์  ศรีสุทโธ
 
90 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงฉัตรวิมล  ซาสอนตา
2. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ดำรงค์
 
1. นางดารณี  ทองนำ
 
91 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวอภิญญา  สูงพิมาย
 
1. นางดารณี  ทองนำ
 
92 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 89.85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจักรพันธ์  แสงคำพัน
2. เด็กชายณัฐนนท์  ปัจจัยตา
3. เด็กชายนราวิชญ์  เศรษฐี
4. เด็กชายภราดร  บัวสอน
5. เด็กชายภูธเนตร  โล่สุวรรณ
6. เด็กชายภูริภัทร  ไชยขันธุ์
7. เด็กชายล้อมพงษ์  อุยนา
8. เด็กชายศุภณัฏฐ์  โพธิ์บุดดี
 
1. นายอำนาจ  ปัจจัยตา
2. นายมนตรี  ปนสันเทียะ
3. นายพานเงิน  ศรีสุข
 
93 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 70.87 เงิน 4 1. นายณัฐวุฒิ  คุณแสน
2. นายธีรภัทร  ข่ายกระโทก
3. นายวัชรา  การะเกษ
4. นายศิวกร  ดาวไธสง
5. นายสิทธิโชค  คงป้อม
6. นายสุรเชษฐ์  สอลอ
 
1. นายสมปอง  ทะยอมใหม่
2. นายมนตรี  ปนสันเทียะ
3. นายไกรสร  เรืองเวชภักดี
 
94 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  บุตรศรีภูมิ
2. เด็กหญิงนัทกานต์  โผงาม
3. เด็กชายเชฐฐา  สิมศิริวัต
 
1. นายมานพ  ศรีสวัสดิ์
2. นางทิพย์ภา  ยันสูงเนิน
 
95 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวตะวัน  ขอนทอง
2. นางสาวปภัสรา  คาวะโล
3. นางสาวปาริดา  จันทีนอก
 
1. นางประสพ  ธนะสูตร
2. นางสาวนาถนารี  นรินทร์นอก
 
96 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกฤษณศักดิ์  มานะพิมพ์
2. เด็กหญิงณัฐสุรางค์  เปาจันทึก
3. เด็กหญิงนฤมล  แตงวิเชียร
 
1. นางตรงพร  ขบวนฉลาด
 
97 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจิรัญญา  จัดงูเหลือม
2. นางสาวจิราภรณ์  ทับแสนลี
3. นางสาวสุภาวิณี  ดุลย์ไธสง
 
1. นางตรงพร  ขบวนฉลาด
 
98 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปนัดดา  สาธร
2. เด็กหญิงพัณณิดา  เสนาพันธ์
 
1. นายกฤติกร  หวังอ้อมกลาง
2. นายเฉลิมพงศ์  ผินงูเหลือม
 
99 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐวดี  สัจธรรม
2. เด็กหญิงนฤภร  จันทร์พล
 
1. นายเฉลิมพงศ์  ผินงูเหลือม
2. นายวีรยุทธ  โผดนอก
 
100 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงฉันทพิชญา  เกษร
2. เด็กหญิงมนัสนันท์  วรรณปะโก
 
1. นายเฉลิมพงศ์  ผินงูเหลือม
2. นางอาภรรัตน์  สุคนธชาติ
 
101 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 70 เงิน 4 1. นายชลสิทธิ์  ชินหัวดง
2. นายภานุพงษ์  ประสงค์สันต์
 
1. นายกฤติกร  หวังอ้อมกลาง
2. นายเฉลิมพงศ์  ผินงูเหลือม
 
102 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายกฤษกร  ศรีประสาร
2. นายอภิรักษ์  ทองนาค
 
1. นายเฉลิมพงศ์  ผินงูเหลือม
2. นายกฤติกร  หวังอ้อมกลาง
 
103 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจิตตาภา  ชูศรี
2. นางสาวญานิศา  หนูจีน
 
1. นายกิตติธัช  สืบสุนทร
2. นายณรงค์เดช  มะลังศรี
 
104 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวนิภาพร  ศรีจันทร์
2. นางสาวศรุตา  เกตุแก้ว
 
1. นายกิตติธัช  สืบสุนทร
2. นายกฤติกร  หวังอ้อมกลาง
 
105 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายวรวุฒิ  คำสิงห์นอก
2. นายเกียรตินำชัย  อินทร์นอก
 
1. นายณรงค์เดช  มะลังศรี
2. นายภรต  อินทร์นอก
 
106 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายพิพัฒน์  ปัดตาตะพัง
2. นายอิทธิพล  เกตุหมื่นไวย
 
1. นายกิตติธัช  สืบสุนทร
2. นายณรงค์เดช  มะลังศรี
 
107 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกิตติศักดิ์  ภักดีอำนาจ
2. นายจิรวัฒน์  นามวิเศษ
3. นายธวัชชัย  ศรีหะ
4. นางสาวพิมพ์ระพัฒน์  พิมพ์สงเคราะห์
5. นายภควัตร  วรรณศิริ
6. นางสาวศิรินุช  เนินทอง
 
1. นางละเอียด  พงษ์ภักดี
2. นางจินห์จุฑา  พิมพา
3. นางอาภรรัตน์  สุคนธชาติ
 
108 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกัญยารัตน์  อำมาตย์ไทย
2. เด็กหญิงสิริฎา  ช่างยันต์
3. เด็กหญิงสุกัญญา  หาสุข
 
1. นายพรพัฒน์  ภักดิ์โพธิ์
 
109 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 86.6 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  สุวรรณพันธ์
2. เด็กหญิงนัฐกมล  ตันประคองสุข
3. เด็กหญิงนันท์นภัส  แก่นจันทร์
 
1. นางภิญญาภรณ์  วิเวกวิน
2. นางละเอียด  พงษ์ภักดี
 
110 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวฐิติพร  สวนงาม
2. นางสาวพัชรินทร์  จันดางาม
3. นางสาวสุดารัตน์  วงศ์คำจันทร์
 
1. นางภิญญาภรณ์  วิเวกวิน
2. นางญาณิศา  พลแดง
 
111 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 84.8 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจันจิรา  อินทร์ลุน
2. นางสาวมิ่งขวัญ  ทองซ้อน
3. นางสาวยศสินี  ศิริขิต
 
1. นางละเอียด  พงษ์ภักดี
2. นางญาณิศา  พลแดง
 
112 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายสิทธิชัย  บานชื่น
 
1. นางสาวภัทรา  เทียมเพ็ง
 
113 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายทิวากร  แก้วสีทา
2. เด็กหญิงพรพรรณ  ปักกาเวสูง
3. เด็กหญิงอรดี  นาดี
 
1. นางประสพ  ธนะสูตร
2. นางสาวนาถนารี  นรินทร์นอก
 
114 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวรโชติ  กั๊กสูงเนิน
 
1. นางภัทรา  เทียมเพ็ง
 
115 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจันนา  วิถี
 
1. นางภัทรา  เทียมเพ็ง
 
116 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาววิริยา  สาแก้ว
 
1. นางประสพ  ธนะสูตร
 
117 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นายนพวรรณ  นิลสงค์
2. นายนวพล  ลีวิวัฒน์วงศ์
 
1. นางภัทรา  เทียมเพ็ง
2. นางประสพ  ธนะสูตร
 
118 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัชพล  ผิวนาม
 
1. นางสาวช่อเพชร  แซ่ม่อ
 
119 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 74.5 เงิน ชนะเลิศ 1. นางสาวทัสดาว  เที่ยงธรรม
 
1. นางสาวช่อเพชร  แซ่ม่อ