สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 28 เข้าร่วม ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธีรดา  บุญสอน
 
1. นางสาวทิพวรรณ  จันอ่อน
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 42 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาววนัษพร  ทรพีสิงห์
 
1. นายภูธเนตร  หินชุย
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 26.5 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฐฐาวีระนันท์  ดอมไธสง
2. เด็กหญิงปราณี  บกสันเทียะ
3. เด็กหญิงสิริยากร  รัตนพิบูลย์นันท์
 
1. นางสาวศิรินทรา  บุษราคัม
2. นางสาวนิลบล  แสนสิงห์
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 20 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายธนกร  คำศูนย์
2. นางสาวภรทิชา  จันทร์งาม
3. นางสาวเสาร์ฤดี  ห่อทรัพย์
 
1. นางสาวเสาวณีย์  อิ่มจิต
2. นางสาวจารุนันท์  วงศ์วิวัฒนา
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 11.5 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงจิราพัชร  พะเนาไธสง
 
1. นางสาวนงเยาว์  ประเข
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 51 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวอพิชญา  ตาชูชาติ
 
1. นางอรทัย  วงษ์แก้ว