สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 9 1. เด็กชายสัณหณัช  ดลตรี
 
1. นายพานเงิน  ศรีสุข
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงศิรรินทร์  หวังปรุงกลาง
 
1. นางสุชาดา  ประจำ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 69 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  บุญครอง
2. เด็กหญิงเพชรลัดดา  สิงห์ทอง
 
1. นายมานพ  ศรีสวัสดิ์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 60 ทองแดง 4 1. นางสาวนริศรา  ชาแก้ว
 
1. นางสาวนาถนารี  นรินทร์นอก
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 60 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงศิริญาดา  ปาละวงษ์
 
1. นางมาธนี  อินภู่
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 65.14 ทองแดง 4 1. เด็กชายนัฐกานต์  นนทะศิลา
2. เด็กชายปริญ  พินิจกุลณสร
 
1. นายกิติกร  เจนหัตถ
2. นางสาวศิริพร  วีระชัยรัตนา
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 66.33 ทองแดง 12 1. เด็กชายกิติพงษ์  นามวงศา
2. เด็กหญิงธนารี  นาคบุญ
 
1. นางสมจิตร์  ศรีสุข
2. นางสาวจุฑามาศ  แซ่ตั้ง
 
8 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 62 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนนทิยา  ปัจจัยโคถา
2. เด็กหญิงสุภาวดี  หาญศรี
 
1. นายอดุลย์  งามดี
2. นายวิชัย  เพชรสุข
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 69 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงกมลพร  ปุราเส
 
1. นางสาวปิยรัตน์  แววจะบก
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 69 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงปานรวี  ทองกระทุ่ม
2. เด็กหญิงอมลวรรณ  จีนปรุ
 
1. นางสาวปิยรัตน์  แววจะบก
2. นางสาวช่อเพชร   แซ่ม่อ
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 69.8 ทองแดง ชนะเลิศ 1. เด็กชายอนุสรณ์  ดำสนวน
 
1. นางสาวอรกัญญา  บุญชุมวงศ์
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนนท์  ธีระรัตนานนท์
 
1. นางสาวกาญจนา  พิมพ์ปรุ
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 67.83 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกชามาส  ภานุพิทยานันท์
2. นางสาวกมลวรรณ  มีศรี
3. นายคณาธิป  ดากิ่งประทุม
4. นางสาวทิพย์สุดา  ศรีมาตร์
5. นางสาวปนัดดา  ทองเสริม
 
1. นางสาวฐาปนีย์  ศรีสุทโธ
 
14 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปนัดดา  สาธร
2. เด็กหญิงพัณณิดา  เสนาพันธ์
 
1. นายกฤติกร  หวังอ้อมกลาง
2. นายเฉลิมพงศ์  ผินงูเหลือม
 
15 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจิตตาภา  ชูศรี
2. นางสาวญานิศา  หนูจีน
 
1. นายกิตติธัช  สืบสุนทร
2. นายณรงค์เดช  มะลังศรี