สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 70.5 เงิน 5 1. นางสาววรัชดา  รองแก้ว
 
1. นางสาวสุพัตรา  เกรัมย์
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 76.2 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกุลนิภา  พิมพ์ภักดี
2. นางสาวชญานิศ  อิ่มเสถียร
3. นางสาววรรณภา  ลื่นโพธิ์กลาง
4. นายสถบดี  แสนมี
5. นางสาวอาทิตยาภรณ์  กองกาญจน์
 
1. นางสาวมาลี  วิลัยกลาง
2. MissRhea Pascual  Mariano
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 76.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายณัฐวิทย์  ศรีเตชะ
2. นายณัฐวีร์  ฉวีวงศ์
 
1. นางสาวฐาปนีย์  ศรีสุทโธ