สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ���������������������������������������������-���������������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 71 เงิน 6 1. เด็กหญิงกัญญาณี  ประสาวะโท
 
1. นางสาวปิยรัตน์  แววจะบก
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 75 เงิน 6 1. เด็กหญิงพัทธีรา  สุวรรณศรี
 
1. นางสาวปิยรัตน์  แววจะบก
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 73 เงิน 6 1. เด็กหญิงพัชริดา  แสนเมือง
 
1. นางสาวปิยรัตน์  แววจะบก
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 74.5 เงิน 6 1. นางสาวสุรัตน์  ปัดตาละคะ
 
1. นางสาวปิยรัตน์  แววจะบก
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 77 เงิน 6 1. เด็กหญิงเบ็ญญทิพย์  สูงดี
 
1. นางสาวปิยรัตน์  แววจะบก
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปิยธิดา  ทวินันท์
2. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  แสงสนั่น
3. เด็กหญิงศิรินดา  ภูมิมาสูงเนิน
 
1. นางสาวปิยรัตน์  แววจะบก
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 73 เงิน 6 1. นางสาวนพเก้า  แก้วโพธิ์กลาง
2. นายพีรศิลป์  เต็มรัมย์
3. นางสาวศศิกานต์  ปฏิพันโด
 
1. นางสาวปิยรัตน์  แววจะบก