สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 70.87 เงิน 4 1. นายณัฐวุฒิ  คุณแสน
2. นายธีรภัทร  ข่ายกระโทก
3. นายวัชรา  การะเกษ
4. นายศิวกร  ดาวไธสง
5. นายสิทธิโชค  คงป้อม
6. นายสุรเชษฐ์  สอลอ
 
1. นายสมปอง  ทะยอมใหม่
2. นายมนตรี  ปนสันเทียะ
3. นายไกรสร  เรืองเวชภักดี
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวตะวัน  ขอนทอง
2. นางสาวปภัสรา  คาวะโล
3. นางสาวปาริดา  จันทีนอก
 
1. นางประสพ  ธนะสูตร
2. นางสาวนาถนารี  นรินทร์นอก
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกฤษณศักดิ์  มานะพิมพ์
2. เด็กหญิงณัฐสุรางค์  เปาจันทึก
3. เด็กหญิงนฤมล  แตงวิเชียร
 
1. นางตรงพร  ขบวนฉลาด
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจิรัญญา  จัดงูเหลือม
2. นางสาวจิราภรณ์  ทับแสนลี
3. นางสาวสุภาวิณี  ดุลย์ไธสง
 
1. นางตรงพร  ขบวนฉลาด