สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกรพินท์  พรหมหลอด
 
1. นายมานพ  ศรีสวัสดิ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นายปภาวินท์  เกียงวงศ์
 
1. นางศิลดา  อมรดิษฐ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวอารตี  พิมพ์ภักดี
 
1. นางรำไพ  วันไธสง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวอรวรรณ  ข่าชันมะลี
 
1. นางทิพย์ภา  ยันสูงเนิน
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชลดา  ไขอ่อน
 
1. นายพานเงิน  ศรีสุข
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิรนันท์  ชนะอุดม
2. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ห่อไธสง
 
1. นางสุชาดา  ประจำ
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจิราพร  โสนาพูน
2. นางสาวศรุดา  ทองก่ำ
 
1. นายบุญกว้าง  ศรีสุทโธ
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิดาภา  นาเมือง
2. เด็กชายนันทวัฒน์  อุดมโภชน์
 
1. นางสาวปวีณา  พรมมากุล
2. นายจำเริญ  ทองนำ
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายจตุรงค์  เพียไธสง
2. นางสาวเกษมณี  ทวนไธสง
 
1. นายจำเริญ  ทองนำ
2. นางสาวปวีณา  พรมมากุล
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงทนานันท์  กลั่นบุญ
2. เด็กหญิงศศินิภา  นามไธสง
 
1. นางสาววีรนุช  เเสงพา
2. นายประชา  ศรีหาบุญทัน
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวมนัสนันท์  จุฑามณี
 
1. นายวินัย  เขตต์กลาง
 
12 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 80.2 ทอง 4 1. เด็กชายชนะนันท์  สียางนอก
2. เด็กชายนฤพัทธ์  นันทจันทร์
3. เด็กชายพงศกร  สาระพันธ์
 
1. นางสาวศิริพร  วีระชัยรัตนา
2. นายกิติกร  เจนหัตถ
 
13 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 83.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  การัตน์
2. เด็กหญิงณัฐกานต์  ปักอินทรี
3. เด็กหญิงสุทธิดา  ม่วงสุข
 
1. นางสาวจิราภรณ์  พืมขุนทด
2. นางสาวศุภักษร  สิงห์ลี
 
14 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวฐิติรัตน์  พันธ์มาลี
2. นางสาววราลักษณ์  คล้ายสุทธิ
3. นางสาวสุธิดา  มะลิงาม
 
1. นางปิยวรรณ  ศรีสุทโธ
2. นางศรีนวล  ลมไธสง
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 86.2 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชนาธิป  อับไพ
2. เด็กหญิงชลธิชา  ยอดสง่า
3. เด็กหญิงภัทรวดี  กลางสวัสดิ์
4. เด็กหญิงรุ้งนภา  เคณาภูมิ
5. เด็กหญิงอาทิตยา  อินทรา
 
1. นางดวงตา  ศรีสุทโธ
2. นางสาวอรวรา  แสงสุขสว่าง
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 93.8 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกัญญารัตน์  ตลับไธสง
2. นางสาวขวัญข้าว  ขบวนฉลาด
3. นางสาวจุรีภรณ์  สูงพิมาย
4. นางสาวดวงกมล  แสงโลโพ
5. นางสาวสุรีย์ฉาย  แสงสนั่น
 
1. นายไพรินทร์  ประจำ
2. นางเพลินพิศ  สัจธรรม
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจีรวรรณ  แทนเกาะ
2. เด็กหญิงฑิฆัมพร  สัสุขโข
3. เด็กหญิงพัชราภา  เสนานิมิตร
4. เด็กหญิงมยุรฉัตร  ศรีหาบุญทัน
5. เด็กหญิงสิริยากร  เขตคาม
 
1. นางจีรวรรณ  ประคำ
2. นายสุรชัย  ปัญญา
 
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 80.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกิตติยา  คล่องการ
2. นางสาวนิชธาวัลย์  ทองวิเศษ
3. นางสาวภาศิตา  มนปราณีต
4. นางสาวสุทธิดา  เสาทอง
5. นางสาวสุนิตา  พลแสง
 
1. นางสาวธารกมล  เกตุบรรลุ
2. นายมนเทียน  โนนทอง
 
19 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวญาสุมินทร์  สิมตะมะ
2. นางสาวฐิติกา  อินทร์นอก
3. นายณัฐนันท์  เขิบสูงเนิน
4. นายธวัชชัย  กดนาถ
5. นางสาวบุญณิศา  ริมไธสง
 
1. นางสาวสุพรรษา  คำสิงห์นรา
2. นายสิปปนนต์  สายสิน
 
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 87.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ไชยเสนา
 
1. นางเพ็ญจิตร์   พืชทองหลาง
 
21 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 88.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายเอกราช  ชาชมราษฎร์
 
1. นางพัชรี  ชัยสิทธิ์
 
22 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายภัทรพล  ศรีโยธา
2. นางสาวสุภาภรณ์  มุ่งช่วยกลาง
 
1. นางณิชารัศม์  พีระไชยดำรงค์
2. นางฉวี  โรจนพงษ์เพียร
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวสุขุมาภรณ์  วันแก้ว
 
1. นางสาวปิยรัตน์  แววจะบก
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 91 ทอง 4 1. นายอาทิเทพ  ทัพละคร
 
1. นางสาวปิยรัตน์  แววจะบก
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวศินัฐตา  จัดดาหาญ
 
1. นางสาวปิยรัตน์  แววจะบก
 
26 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 93 ทอง 4 1. นางสาวกนกวรรณ  หลาบนอก
 
1. นางสาวปิยรัตน์  แววจะบก
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 87.8 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกิตติศักดิ์  ปานสูงเนิน
2. นายภัคพงษ์  เครือผือ
3. นายสหรัฐ  ทบพักตร์
4. นายสหรัถ  ลิมปนเวทย์สกุล
5. นางสาวสุธิดา  มะธิมาปะเข
6. นายอภิสิทธิ์  เวียนนอก
 
1. นายณัชพล  ชัยมีแรง
2. นายเจษฎา  หมั่นพยายาม
3. นางสาวช่อเพชร  แซ่ม่อ
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพรพิพัฒน์  พระจงพันธ์
 
1. นายเจษฎา  หมั่นพยายาม
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 85.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายภานุพงศ์  ลีสม
 
1. นายศุภชัย  แคลนกระโทก
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกิจติญา  ฉาไพวัน
 
1. นายเจษฎา  หมั่นพยายาม
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพรพิพัฒน์  พระจงพันธ์
 
1. นายณัชพล  ชัยมีแรง
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80.66 ทอง 4 1. เด็กหญิงมัณฑนาภรณ์  ดุลย์ไธสง
 
1. นายเจษฎา  หมั่นพยายาม
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81.4 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธนภรณ์  จำปี
 
1. นางสาวอรกัญญา  บุญชุมวงศ์
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวสุธิดา  มะธิมาปะเข
 
1. นางสาวอรกัญญา  บุญชุมวงศ์
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 83.6 ทอง ชนะเลิศ 1. นายภัคพงษ์  เครือผือ
 
1. นายณัชพล  ชัยมีแรง
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวนริศรา  เรืองศักดิ์
 
1. นางสาวณัชชา  วรรณทะมาศ
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกรพินธุ์  อินศรีเมือง
2. นางสาวกษมา  เที่ยงธรรม
3. นางสาวจารุพร  โนนทอง
4. นางสาวจารุวรรณ  บรรดิษฐ์วงศ์
5. นางสาวจินดามณี  ใจเป็น
6. นางสาวชนิดา  แก่นจันทร์
7. นางสาวชลิตา  วงศ์ษา
8. นายชัยรัตน์  ลาดแก้ว
9. นายดนุพล  หุ้มไธสง
10. นายทองสมุทร  ถึงนอก
11. นางสาวทิพย์เกษร  สุภาพร
12. นางสาวธัญญาภรณ์  สิมลา
13. นางสาวธัญญาภรณ์  โพธิ์สลิตร
14. นางสาวนนท์ธีญา  แก้วฝายนอก
15. นายบริรักษ์  สิงห์ทอง
16. นางสาวปาริชาติ  ป่าขมิ้น
17. นางสาวปาลิดา  เทียมมูล
18. นางสาวปุณยาพร  ทองพา
19. นางสาวพลอยชมพู  ฤกษ์สงเคราะห์
20. นายพิชิตชัย  ใยเทศ
21. นางสาวพีรดา  อุตส่าห์การ
22. นางสาวพุธธิดา  เทียมคำ
23. นายวัชรากรณ์  พลแสน
24. นางสาววัลลภา  ปักการะโต
25. นางสาววิรัชฏาภรณ์  ตลับไธสง
26. นายวิศวะ  ลาสุเล
27. นางสาวศศิวิมล  ชนะไธสง
28. นางสาวสวรรยา  หงษ์ทัพย์
29. นายสหรักษ์  ฤทธิยา
30. นายสัญญา  สาทร
31. นายสืบสกุล  สมศักดิ์
32. นายสุชาครีย์  ยอดชลูด
33. นางสาวสุณัฏฐา  มะรังศรี
34. นางสาวสุดารัตน์  มูลกลาง
35. นางสาวสุธาสินี  พริ้วไธสง
36. นางสาวสุรีพร  ละดาวัลย์
37. นายอัจฉริยะ  จิตทอง
38. นางสาวอารีญา  ชื่นชู
39. นางสาวเมทนี  พรมลา
40. นางสาวเหมือนฝัน  เกรียงกระโทก
 
1. นางสาวณัชชา  วรรณทะมาศ
2. นายนราธิป  คำศรี
 
38 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกนกรดา  สายแก้ว
2. เด็กหญิงสิริยากร  สายแก้ว
 
1. นางวชิราภรณ์  สายแก้ว
2. นางสาวช่อเพชร   แซ่ม่อ
 
39 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวมนัสนันท์  ศรียงยศ
 
1. นางสาวอรกัญญา  บุญชุมวงศ์
 
40 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 93.8 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชาลินีย์  คำจันดา
 
1. นางขวัญนภัทร  สืบสุนทร
 
41 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงฉัตรวิมล  ซาสอนตา
2. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ดำรงค์
 
1. นางดารณี  ทองนำ
 
42 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวอภิญญา  สูงพิมาย
 
1. นางดารณี  ทองนำ
 
43 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 89.85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจักรพันธ์  แสงคำพัน
2. เด็กชายณัฐนนท์  ปัจจัยตา
3. เด็กชายนราวิชญ์  เศรษฐี
4. เด็กชายภราดร  บัวสอน
5. เด็กชายภูธเนตร  โล่สุวรรณ
6. เด็กชายภูริภัทร  ไชยขันธุ์
7. เด็กชายล้อมพงษ์  อุยนา
8. เด็กชายศุภณัฏฐ์  โพธิ์บุดดี
 
1. นายอำนาจ  ปัจจัยตา
2. นายมนตรี  ปนสันเทียะ
3. นายพานเงิน  ศรีสุข
 
44 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  บุตรศรีภูมิ
2. เด็กหญิงนัทกานต์  โผงาม
3. เด็กชายเชฐฐา  สิมศิริวัต
 
1. นายมานพ  ศรีสวัสดิ์
2. นางทิพย์ภา  ยันสูงเนิน
 
45 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐวดี  สัจธรรม
2. เด็กหญิงนฤภร  จันทร์พล
 
1. นายเฉลิมพงศ์  ผินงูเหลือม
2. นายวีรยุทธ  โผดนอก
 
46 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงฉันทพิชญา  เกษร
2. เด็กหญิงมนัสนันท์  วรรณปะโก
 
1. นายเฉลิมพงศ์  ผินงูเหลือม
2. นางอาภรรัตน์  สุคนธชาติ
 
47 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวนิภาพร  ศรีจันทร์
2. นางสาวศรุตา  เกตุแก้ว
 
1. นายกิตติธัช  สืบสุนทร
2. นายกฤติกร  หวังอ้อมกลาง
 
48 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายวรวุฒิ  คำสิงห์นอก
2. นายเกียรตินำชัย  อินทร์นอก
 
1. นายณรงค์เดช  มะลังศรี
2. นายภรต  อินทร์นอก
 
49 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายพิพัฒน์  ปัดตาตะพัง
2. นายอิทธิพล  เกตุหมื่นไวย
 
1. นายกิตติธัช  สืบสุนทร
2. นายณรงค์เดช  มะลังศรี
 
50 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกิตติศักดิ์  ภักดีอำนาจ
2. นายจิรวัฒน์  นามวิเศษ
3. นายธวัชชัย  ศรีหะ
4. นางสาวพิมพ์ระพัฒน์  พิมพ์สงเคราะห์
5. นายภควัตร  วรรณศิริ
6. นางสาวศิรินุช  เนินทอง
 
1. นางละเอียด  พงษ์ภักดี
2. นางจินห์จุฑา  พิมพา
3. นางอาภรรัตน์  สุคนธชาติ
 
51 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกัญยารัตน์  อำมาตย์ไทย
2. เด็กหญิงสิริฎา  ช่างยันต์
3. เด็กหญิงสุกัญญา  หาสุข
 
1. นายพรพัฒน์  ภักดิ์โพธิ์
 
52 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 86.6 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  สุวรรณพันธ์
2. เด็กหญิงนัฐกมล  ตันประคองสุข
3. เด็กหญิงนันท์นภัส  แก่นจันทร์
 
1. นางภิญญาภรณ์  วิเวกวิน
2. นางละเอียด  พงษ์ภักดี
 
53 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวฐิติพร  สวนงาม
2. นางสาวพัชรินทร์  จันดางาม
3. นางสาวสุดารัตน์  วงศ์คำจันทร์
 
1. นางภิญญาภรณ์  วิเวกวิน
2. นางญาณิศา  พลแดง
 
54 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 84.8 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจันจิรา  อินทร์ลุน
2. นางสาวมิ่งขวัญ  ทองซ้อน
3. นางสาวยศสินี  ศิริขิต
 
1. นางละเอียด  พงษ์ภักดี
2. นางญาณิศา  พลแดง
 
55 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายสิทธิชัย  บานชื่น
 
1. นางสาวภัทรา  เทียมเพ็ง
 
56 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายทิวากร  แก้วสีทา
2. เด็กหญิงพรพรรณ  ปักกาเวสูง
3. เด็กหญิงอรดี  นาดี
 
1. นางประสพ  ธนะสูตร
2. นางสาวนาถนารี  นรินทร์นอก
 
57 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวรโชติ  กั๊กสูงเนิน
 
1. นางภัทรา  เทียมเพ็ง
 
58 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจันนา  วิถี
 
1. นางภัทรา  เทียมเพ็ง
 
59 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาววิริยา  สาแก้ว
 
1. นางประสพ  ธนะสูตร
 
60 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นายนพวรรณ  นิลสงค์
2. นายนวพล  ลีวิวัฒน์วงศ์
 
1. นางภัทรา  เทียมเพ็ง
2. นางประสพ  ธนะสูตร
 
61 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัชพล  ผิวนาม
 
1. นางสาวช่อเพชร  แซ่ม่อ