สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหนองหว้าพิทยาสรรค์ สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 24.75 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงแฟนลิตา  พรมเกษ
 
1. นางสาวนิตยา  วิเศษธร
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 38 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงจีระนันท์  จอมศรีคะยอม
 
1. นางสาวนิตยา  วิเศษธร
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 16 เข้าร่วม 6 1. นายวิชานนท์  การบรรจง
 
1. นายพีระวิทย์  อุษาสันทิตย์
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวบงกชกร  เขตคาม
2. นางสาวพรทิวา  กาละนีโย
 
1. นายพีระวิทย์  อุษาสันทิตย์
2. นางสาวนิตยา  วิเศษธร
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 17 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงญาณิกา  ทองหล่อ
2. เด็กหญิงภัทรภรณ์  อัปมะเย
3. เด็กหญิงหทัยกาญจน์  ชัยอู
 
1. นางปาริชาติ  เจริญ
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 14.5 เข้าร่วม 4 1. นางสาวดวงกมล  สีกะพา
2. นางสาวทับทิม  แสนธิ
3. นางสาวสุภาวดี  วรรณปะเขา
 
1. นางสาวดวงใจ  บุตรหนองแสง
 
7 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 -    
8 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 -1 -    
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 25.37 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายวัชรพงศ์  เทียบแสน
2. เด็กชายเจษฎาพร  สีสังข์
 
1. นายวุฒิศักดิ์  บุตสา
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 4 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  พูลสวัสดิ์
2. เด็กชายธิฐิวัฒน์  โคกสีนอก
 
1. นายวุฒิศักดิ์  บุตสา
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 76.67 เงิน 5 1. เด็กหญิงบุญญารัตน์  ไปนั้น
2. เด็กชายปริญญา  จอมศรีคะยอม
 
1. นายสิปปกรณ์  ทับปัดชา
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 74 เงิน 9 1. นายชุมพล  พลดงนอก
2. นางสาวศิริกัญญา  คะลีล้วน
 
1. นายสิปปกรณ์  ทับปัดชา
 
13 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 70.6 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกัณฐิกา  อรชุน
2. นางสาวดรุณี  พลดงนอก
3. นางสาวปนัดดา  ทูนไธสง
4. นางสาวพรพรรณษา  ดีเทียน
5. นางสาวพรรณพัสสา  ดีเทียน
6. นางสาวศศินา  สดศรี
7. นางสาวศศิพิมพ์  ศรีระ
8. นางสาวสุภาพร  แคนเภา
9. นางสาวอุไรวรรณ  พุทธชาติ
10. นายเกษม  โคตะรุต
 
1. นายวิบูลย์  โง้วธนะวัฒน์
2. นางปาริชาติ  เจริญ
3. นางภัณฑิลา  จันทีนอก
 
14 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 68 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงชลธิชา  มัดทุ
2. เด็กหญิงรพีพรรณ  สุดไธสง
 
1. นางภัณฑิลา  จันทีนอก
2. นายวิบูลย์  โง้วธนะวัฒน์
 
15 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจันจิรา  วงศรี
2. นางสาวประภาพร  โหมดนอก
 
1. นางปาริชาติ  เจริญ
2. นายวิบูลย์  โง้วธนะวัฒน์
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงวิภาวรรณ  น้อยตา
 
1. นายณัฐวุฒิ  บุญลักษณ์
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกนกวรรณ  แพรท่าไม้
 
1. นายณัฐวุฒิ  บุญลักษณ์
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 79 เงิน 5 1. เด็กหญิงวิภาวรรณ  น้อยตา
 
1. นายณัฐวุฒิ  บุญลักษณ์
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 91 ทอง 5 1. นางสาวพนิดา  วงษ์มาตร
 
1. นายณัฐวุฒิ  บุญลักษณ์
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงเบ็ญญา  พระนาจารย์
 
1. นายพิชัย  ประเสริฐสุข
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวกัณญามาศ  ธรณี
 
1. นายพิชัย  ประเสริฐสุข
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาววรรณวิษา  ดีเทียน
 
1. นายพิชัย  ประเสริฐสุข
 
23 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 60 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงชาลิสา  วังสังยาว
2. เด็กหญิงปิยธิดา  จันหอม
3. เด็กหญิงอริยา  พระประฐม
 
1. นางสาวศิรินภา  จีนกลาง
 
24 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 64 ทองแดง 9 1. นางสาววนิดา  ยอดนิล
2. นางสาววารุณี  ดำคำ
3. นางสาวสุพัตรา  เจือจันทึก
 
1. นางสาวศิรินภา  จีนกลาง
 
25 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 -1 -    
26 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 -1 -    
27 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 -1 -    
28 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 -1 -    
29 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 85.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวศยามล  ผิวเหลือง
2. นางสาวอมรรัตน์  คลังใหญ่
3. นางสาวอริสา  ปิดกำพี้
 
1. นางศิริลักษณ์  สิทธิมงคล
 
30 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 -1 -    
31 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 80 ทอง 4 1. นางสาวอรัญญา  ประจันเต
2. นางสาวอารยา  สังข์ไทย
3. นางสาวเอมอร  วัชโศก
 
1. นายยุทธกาล  พลยางนอก