สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหนองหว้าพิทยาสรรค์ สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 24.75 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงแฟนลิตา  พรมเกษ
 
1. นางสาวนิตยา  วิเศษธร
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 38 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงจีระนันท์  จอมศรีคะยอม
 
1. นางสาวนิตยา  วิเศษธร
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 16 เข้าร่วม 6 1. นายวิชานนท์  การบรรจง
 
1. นายพีระวิทย์  อุษาสันทิตย์
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 17 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงญาณิกา  ทองหล่อ
2. เด็กหญิงภัทรภรณ์  อัปมะเย
3. เด็กหญิงหทัยกาญจน์  ชัยอู
 
1. นางปาริชาติ  เจริญ
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 14.5 เข้าร่วม 4 1. นางสาวดวงกมล  สีกะพา
2. นางสาวทับทิม  แสนธิ
3. นางสาวสุภาวดี  วรรณปะเขา
 
1. นางสาวดวงใจ  บุตรหนองแสง
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 25.37 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายวัชรพงศ์  เทียบแสน
2. เด็กชายเจษฎาพร  สีสังข์
 
1. นายวุฒิศักดิ์  บุตสา