สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหนองหว้าพิทยาสรรค์ สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 4 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  พูลสวัสดิ์
2. เด็กชายธิฐิวัฒน์  โคกสีนอก
 
1. นายวุฒิศักดิ์  บุตสา
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 68 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงชลธิชา  มัดทุ
2. เด็กหญิงรพีพรรณ  สุดไธสง
 
1. นางภัณฑิลา  จันทีนอก
2. นายวิบูลย์  โง้วธนะวัฒน์
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 60 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงชาลิสา  วังสังยาว
2. เด็กหญิงปิยธิดา  จันหอม
3. เด็กหญิงอริยา  พระประฐม
 
1. นางสาวศิรินภา  จีนกลาง
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 64 ทองแดง 9 1. นางสาววนิดา  ยอดนิล
2. นางสาววารุณี  ดำคำ
3. นางสาวสุพัตรา  เจือจันทึก
 
1. นางสาวศิรินภา  จีนกลาง