สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหนองหว้าพิทยาสรรค์ สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 76.67 เงิน 5 1. เด็กหญิงบุญญารัตน์  ไปนั้น
2. เด็กชายปริญญา  จอมศรีคะยอม
 
1. นายสิปปกรณ์  ทับปัดชา
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 74 เงิน 9 1. นายชุมพล  พลดงนอก
2. นางสาวศิริกัญญา  คะลีล้วน
 
1. นายสิปปกรณ์  ทับปัดชา
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 70.6 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกัณฐิกา  อรชุน
2. นางสาวดรุณี  พลดงนอก
3. นางสาวปนัดดา  ทูนไธสง
4. นางสาวพรพรรณษา  ดีเทียน
5. นางสาวพรรณพัสสา  ดีเทียน
6. นางสาวศศินา  สดศรี
7. นางสาวศศิพิมพ์  ศรีระ
8. นางสาวสุภาพร  แคนเภา
9. นางสาวอุไรวรรณ  พุทธชาติ
10. นายเกษม  โคตะรุต
 
1. นายวิบูลย์  โง้วธนะวัฒน์
2. นางปาริชาติ  เจริญ
3. นางภัณฑิลา  จันทีนอก
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจันจิรา  วงศรี
2. นางสาวประภาพร  โหมดนอก
 
1. นางปาริชาติ  เจริญ
2. นายวิบูลย์  โง้วธนะวัฒน์
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 79 เงิน 5 1. เด็กหญิงวิภาวรรณ  น้อยตา
 
1. นายณัฐวุฒิ  บุญลักษณ์