สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหนองหว้าพิทยาสรรค์ สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวบงกชกร  เขตคาม
2. นางสาวพรทิวา  กาละนีโย
 
1. นายพีระวิทย์  อุษาสันทิตย์
2. นางสาวนิตยา  วิเศษธร
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกนกวรรณ  แพรท่าไม้
 
1. นายณัฐวุฒิ  บุญลักษณ์
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 91 ทอง 5 1. นางสาวพนิดา  วงษ์มาตร
 
1. นายณัฐวุฒิ  บุญลักษณ์
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 85.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวศยามล  ผิวเหลือง
2. นางสาวอมรรัตน์  คลังใหญ่
3. นางสาวอริสา  ปิดกำพี้
 
1. นางศิริลักษณ์  สิทธิมงคล
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 80 ทอง 4 1. นางสาวอรัญญา  ประจันเต
2. นางสาวอารยา  สังข์ไทย
3. นางสาวเอมอร  วัชโศก
 
1. นายยุทธกาล  พลยางนอก