สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหนองยางพิทยาคม สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 68 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงจิรนันท์  ตรุษกระโทก
 
1. นางพิมพ์พิชชา  พันธ์เลิศ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 68 ทองแดง 4 1. นายยุทธภูมิ  พวงมาลัย
 
1. นางพิมพ์พิชชา  พันธ์เลิศ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 74 เงิน 6 1. เด็กหญิงชลธิชา  อุ่นคงพะเนาว์
 
1. นางกัญญาภัทร  ตองกระโทก
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงปราวีณา  หาญกลาง
 
1. นางกัญญาภัทร  ตองกระโทก
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 60 ทองแดง 7 1. นางสาวไอลดา  นับกระโทก
 
1. นางกัญญาภัทร  ตองกระโทก
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 63 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงฐิมาพร  ดอดกระโทก
 
1. นางพิมพ์พิชชา  พันธ์เลิศ
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 64 ทองแดง 7 1. นางสาวสุดารัตน์  พลพันธ์
 
1. นางพิมพ์พิชชา  พันธ์เลิศ
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงไอรดา  ฆังคัสสะ
 
1. นางกัญญาภัทร  ตอง
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 61 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงชลธิชา  โหน่งกระโทก
2. เด็กหญิงสุชานันท์  แน่นกระโทก
 
1. นางกัญญาภัทร  ตองกระโทก
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 75 เงิน 5 1. นางสาวจิรภิญญา  หนุนกระโทก
2. นางสาววันวิสาข์  เนียมอินทร์
 
1. นางกัญญาภัทร  ตองกระโทก
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 15.5 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายกีรติ  ชื่นจอหอ
 
1. นายดนัยพัฒน์  จ๋าวะนา
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 17 เข้าร่วม 4 1. นายธนกฤต  โหน่งกระโทก
 
1. นายดนัยพัฒน์  จ๋าวะนา
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 66 ทองแดง 9 1. เด็กชายเศรษฐ์พล  อ่อนคำ
2. เด็กหญิงเอื่องฟ้า  คะเชนเนียม
 
1. นายนัทธี  สมทอง
2. นางประเสริฐ  แก้วกลาง
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายวรเมธ  เนื่องกระโทก
 
1. นายนัทธี  สมทอง
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 58 เข้าร่วม 6 1. นายพีรพัฒน์  สนพะเนาว์
 
1. นายนัทธี  สมทอง
 
16 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 18 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  จิมะเริง
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์  น้ำกระโทก
3. เด็กหญิงปิยธิดา  ชมสระน้อย
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  ด่านกระโทก
2. นางสาวจรียารัตน์  ใช้ช้าง
 
17 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 19.25 เข้าร่วม 4 1. นางสาวจิราภา  นอสูงเนิน
2. นางสาวชนม์นิภา  กระจ่างโพฺธิ์
3. นางสาวสุพัตตา  ขุลีทรัพย์
 
1. นางละเอียด  คงกุ่ง
 
18 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 62 ทองแดง 5 1. นางสาวปฏิมาพร  รัตนะ
2. นางสาวพิชญา  นึกกระโทก
3. นางสาวสุนิตา  แตงกระโทก
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  ด่านกระโทก
2. นางสาวจรียารัตน์  ใช้ช้าง
 
19 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 85.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงขวัญฤดี  ลาภเจริญ
2. เด็กหญิงณัฐนันท์  ลับดีพะเนา
3. เด็กชายเทวราช  โมงขุนทด
 
1. นางสาวมยุลี  นันดี
2. นางสายทิพย์  ทิพย์รักษ์
 
20 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 84 ทอง 4 1. นายจิรศักดิ์  สีมะเริง
2. นางสาวทิพย์สุดา  นาคกระโทก
3. นางสาวมาตกานต์  โต้งกระโทก
 
1. นางสาวมยุลี  นันดี
2. นางสายทิพย์  ทิพย์รักษ์
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจิรศักดิ์  จันทามี
2. เด็กชายวิรัตน์  ต้นกระโทก
 
1. นายเสน่ห์  ทิพย์รักษ์
2. นางสายทิพย์  ทิพย์รักษ์
 
22 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 82.6 ทอง 4 1. เด็กหญิงฉัตรรุ่ง  อุปพงษ์
2. เด็กหญิงพัชรา  แตะกระโทก
3. เด็กหญิงพิมพกานต์  พลศักดิ์
4. เด็กหญิงพิมลรัตน์  กระจ่างโพฺธิ์
5. เด็กหญิงสุธิกา  หวังล้อมกลาง
 
1. นางกัลยาณี  โถมกระโทก
2. นางนินนาท  แนบกระโทก
 
23 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 86.4 ทอง 4 1. นางสาวกนกดารินทร์  แก่นคำ
2. นางสาวจรัญญา  คนโทครบุรี
3. นางสาวจิราพร  เพชรกระโทก
4. นางสาวชินานาง  เกิดพะเนา
5. นางสาวอาทิตยา  เหนียงกระโทก
 
1. นางนินนาท  แนบกระโทก
2. นางกัลยาณี  โถมกระโทก
 
24 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 86.8 ทอง 4 1. เด็กหญิงนันทกานต์  วงษ์ยา
 
1. นายเพ็ช  แก้ววงษา
 
25 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 83.8 ทอง 5 1. นางสาวพิมนภา  ชูนาม
 
1. นางกัลยาณี  โถมกระโทก
 
26 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 76.33 เงิน 4 1. เด็กชายธราเทพ  หนดกระโทก
2. เด็กหญิงอนันตญา  นิดกระโทก
 
1. นายเพ็ช  แก้ววงษา
2. นางนินนาท  แนบกระโทก
 
27 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 79 เงิน 4 1. นางสาวณัฐวดี  ชาญดีพะเนา
2. นายวุฒิชัย  บุญพา
 
1. นางนินนาท  แนบกระโทก
2. นายเพ็ช  แก้ววงษา
 
28 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 51 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงณัฐริกา  ชะวาลา
2. เด็กหญิงสุนิสา  แมงเกษม
 
1. นายนคร  จ่างโพธิ์
 
29 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายสิทธิชัย  ทั่งทองมะดัน
2. นายสิรภพ  คนโทครบุรี
 
1. นายนคร  จ่างโพธิ์
 
30 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกัลยาณี  นิ่งกระโทก
2. เด็กหญิงนันทนิต  เละเจะมะดัน
 
1. นายธีรศักดิ์  รักษาสร้อย
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 87.75 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสิริไพบูลย์  พูนเจ็ก
 
1. นายธีรศักดิ์  รักษาสร้อย
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 82.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนพัฒน์  เนื่องกระโทก
2. เด็กหญิงน้ำฝน  น้ำกระโทก
3. นางสาวพิยดา  พรมภักดี
4. เด็กหญิงศศิธร  แผนกระโทก
5. เด็กชายสิทธิชัย  เข็มภาษิต
 
1. นายธีรศักดิ์  รักษาสร้อย
2. นายทรงกลด  สุโธ
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 82.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายนันทวัฒน์  รัตนรักษ์
 
1. นายธีรศักดิ์  รักษาสร้อย
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวพิยดา  พรมภักดี
 
1. นายธีรศักดิ์  รักษาสร้อย
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 84.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายนันทวัฒน์  รัตนรักษ์
 
1. นายธีรศักดิ์  รักษาสร้อย
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงลลนา  อินณรงค์
 
1. นายธีรศักดิ์  รักษาสร้อย
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสิริยากรณ์  เรือกลาง
 
1. นางธนัชชา  สืบม่วงไทย
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 76 เงิน 4 1. นางสาวนพรัตน์  ทองโชติ
 
1. นางธนัชชา  สืบม่วงไทย
 
39 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 64.6 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงกมลชนก  เนียมอินทร์
 
1. นางธณต  เลิศล้ำ
 
40 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 72.25 เงิน 4 1. นางสาวอมรรัตน์  ทั่งทอง
 
1. นางสาวสุพัฒนุช  พรมศรี
 
41 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 82.6 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจิรภิญญา  หนุนกระโทก
2. นายนวพล  ชำนาญพุดซา
3. นางสาวพรรภัทรษา  เนินกระโทก
4. นางสาวมิริน  ปีกกระโทก
5. นางสาวรัชฎาพร  นึกกระโทก
6. นางสาวสุดารัตน์  ดีสันเทียะ
7. นางสาวอริสรา  เนียดกระโทก
8. นางสาวอรุณ  ต้นกระโทก
 
1. นายนัทธี  สมทอง
2. นางสาวมยุลี  นันดี
3. นางสายทิพย์  ทิพย์รักษ์
 
42 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 60 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงภัทรธิดา  พินิจชัย
2. เด็กหญิงศศิกานต์  ใจศิริ
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์  เถระวัน
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  ด่านกระโทก
 
43 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 60 ทองแดง 6 1. นางสาวกรรณนิการ์  ด้านกระโทก
2. นางสาวสุพรรณนิภา  คงสนิท
3. นางสาวโสรยา  ขาวมะเริง
 
1. นางสายทิพย์  ทิพย์รักษ์
2. นางสาวมยุลี  นันดี
 
44 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายพิเชษฐ์ชัย  ไชยงาม
2. นายเรืองวุฒิ  นับกระโทก
 
1. นายเสน่ห์  ทิพย์รักษ์
2. นายศุภชัย  บัวงาม
 
45 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 8 1. นายพรเทพ  ขาวมะเริง
2. นายรัตนพงษ์  ม่วงพะเนา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีศรายุทธ  ตากกระโทก
 
46 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 89.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ใจศิริ
2. เด็กหญิงสุธาสินี  ทองกระโทก
3. เด็กหญิงเพียงฟ้า  มีเนียม
 
1. นางทองคำ  กิ่งพุดซา
 
47 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 87.29 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกุลิสรา  หนดกระโทก
2. นางสาวน้ำฝน  ดวดกระโทก
3. นางสาวรุ่งนภา  ลับดีพะเนา
 
1. นางทองคำ  กิ่งพุดซา
 
48 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวขนิษฐา  ต้นกระโทก
2. นางสาวทาริกา  โพธิ์ปานพะเนา
3. นางสาวนันฐกานต์  กัลยาณโสรส
 
1. นางสาวทองคำ  กิ่งพุดซา