สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหนองยางพิทยาคม สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงปราวีณา  หาญกลาง
 
1. นางกัญญาภัทร  ตองกระโทก
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงไอรดา  ฆังคัสสะ
 
1. นางกัญญาภัทร  ตอง
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 15.5 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายกีรติ  ชื่นจอหอ
 
1. นายดนัยพัฒน์  จ๋าวะนา
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 17 เข้าร่วม 4 1. นายธนกฤต  โหน่งกระโทก
 
1. นายดนัยพัฒน์  จ๋าวะนา
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 58 เข้าร่วม 6 1. นายพีรพัฒน์  สนพะเนาว์
 
1. นายนัทธี  สมทอง
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 18 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  จิมะเริง
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์  น้ำกระโทก
3. เด็กหญิงปิยธิดา  ชมสระน้อย
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  ด่านกระโทก
2. นางสาวจรียารัตน์  ใช้ช้าง
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 19.25 เข้าร่วม 4 1. นางสาวจิราภา  นอสูงเนิน
2. นางสาวชนม์นิภา  กระจ่างโพฺธิ์
3. นางสาวสุพัตตา  ขุลีทรัพย์
 
1. นางละเอียด  คงกุ่ง
 
8 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 51 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงณัฐริกา  ชะวาลา
2. เด็กหญิงสุนิสา  แมงเกษม
 
1. นายนคร  จ่างโพธิ์