สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหนองยางพิทยาคม สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 60 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงภัทรธิดา  พินิจชัย
2. เด็กหญิงศศิกานต์  ใจศิริ
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์  เถระวัน
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  ด่านกระโทก
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 60 ทองแดง 6 1. นางสาวกรรณนิการ์  ด้านกระโทก
2. นางสาวสุพรรณนิภา  คงสนิท
3. นางสาวโสรยา  ขาวมะเริง
 
1. นางสายทิพย์  ทิพย์รักษ์
2. นางสาวมยุลี  นันดี