สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหนองยางพิทยาคม สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 68 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงจิรนันท์  ตรุษกระโทก
 
1. นางพิมพ์พิชชา  พันธ์เลิศ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 68 ทองแดง 4 1. นายยุทธภูมิ  พวงมาลัย
 
1. นางพิมพ์พิชชา  พันธ์เลิศ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 60 ทองแดง 7 1. นางสาวไอลดา  นับกระโทก
 
1. นางกัญญาภัทร  ตองกระโทก
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 63 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงฐิมาพร  ดอดกระโทก
 
1. นางพิมพ์พิชชา  พันธ์เลิศ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 64 ทองแดง 7 1. นางสาวสุดารัตน์  พลพันธ์
 
1. นางพิมพ์พิชชา  พันธ์เลิศ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 61 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงชลธิชา  โหน่งกระโทก
2. เด็กหญิงสุชานันท์  แน่นกระโทก
 
1. นางกัญญาภัทร  ตองกระโทก
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 66 ทองแดง 9 1. เด็กชายเศรษฐ์พล  อ่อนคำ
2. เด็กหญิงเอื่องฟ้า  คะเชนเนียม
 
1. นายนัทธี  สมทอง
2. นางประเสริฐ  แก้วกลาง
 
8 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 62 ทองแดง 5 1. นางสาวปฏิมาพร  รัตนะ
2. นางสาวพิชญา  นึกกระโทก
3. นางสาวสุนิตา  แตงกระโทก
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  ด่านกระโทก
2. นางสาวจรียารัตน์  ใช้ช้าง
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 64.6 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงกมลชนก  เนียมอินทร์
 
1. นางธณต  เลิศล้ำ
 
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 60 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงภัทรธิดา  พินิจชัย
2. เด็กหญิงศศิกานต์  ใจศิริ
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์  เถระวัน
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  ด่านกระโทก
 
11 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 60 ทองแดง 6 1. นางสาวกรรณนิการ์  ด้านกระโทก
2. นางสาวสุพรรณนิภา  คงสนิท
3. นางสาวโสรยา  ขาวมะเริง
 
1. นางสายทิพย์  ทิพย์รักษ์
2. นางสาวมยุลี  นันดี
 
12 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 8 1. นายพรเทพ  ขาวมะเริง
2. นายรัตนพงษ์  ม่วงพะเนา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีศรายุทธ  ตากกระโทก