สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหนองยางพิทยาคม สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 85.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงขวัญฤดี  ลาภเจริญ
2. เด็กหญิงณัฐนันท์  ลับดีพะเนา
3. เด็กชายเทวราช  โมงขุนทด
 
1. นางสาวมยุลี  นันดี
2. นางสายทิพย์  ทิพย์รักษ์
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 84 ทอง 4 1. นายจิรศักดิ์  สีมะเริง
2. นางสาวทิพย์สุดา  นาคกระโทก
3. นางสาวมาตกานต์  โต้งกระโทก
 
1. นางสาวมยุลี  นันดี
2. นางสายทิพย์  ทิพย์รักษ์
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจิรศักดิ์  จันทามี
2. เด็กชายวิรัตน์  ต้นกระโทก
 
1. นายเสน่ห์  ทิพย์รักษ์
2. นางสายทิพย์  ทิพย์รักษ์
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 82.6 ทอง 4 1. เด็กหญิงฉัตรรุ่ง  อุปพงษ์
2. เด็กหญิงพัชรา  แตะกระโทก
3. เด็กหญิงพิมพกานต์  พลศักดิ์
4. เด็กหญิงพิมลรัตน์  กระจ่างโพฺธิ์
5. เด็กหญิงสุธิกา  หวังล้อมกลาง
 
1. นางกัลยาณี  โถมกระโทก
2. นางนินนาท  แนบกระโทก
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 86.4 ทอง 4 1. นางสาวกนกดารินทร์  แก่นคำ
2. นางสาวจรัญญา  คนโทครบุรี
3. นางสาวจิราพร  เพชรกระโทก
4. นางสาวชินานาง  เกิดพะเนา
5. นางสาวอาทิตยา  เหนียงกระโทก
 
1. นางนินนาท  แนบกระโทก
2. นางกัลยาณี  โถมกระโทก
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 86.8 ทอง 4 1. เด็กหญิงนันทกานต์  วงษ์ยา
 
1. นายเพ็ช  แก้ววงษา
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 83.8 ทอง 5 1. นางสาวพิมนภา  ชูนาม
 
1. นางกัลยาณี  โถมกระโทก
 
8 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายสิทธิชัย  ทั่งทองมะดัน
2. นายสิรภพ  คนโทครบุรี
 
1. นายนคร  จ่างโพธิ์
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกัลยาณี  นิ่งกระโทก
2. เด็กหญิงนันทนิต  เละเจะมะดัน
 
1. นายธีรศักดิ์  รักษาสร้อย
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 87.75 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสิริไพบูลย์  พูนเจ็ก
 
1. นายธีรศักดิ์  รักษาสร้อย
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 82.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนพัฒน์  เนื่องกระโทก
2. เด็กหญิงน้ำฝน  น้ำกระโทก
3. นางสาวพิยดา  พรมภักดี
4. เด็กหญิงศศิธร  แผนกระโทก
5. เด็กชายสิทธิชัย  เข็มภาษิต
 
1. นายธีรศักดิ์  รักษาสร้อย
2. นายทรงกลด  สุโธ
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 82.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายนันทวัฒน์  รัตนรักษ์
 
1. นายธีรศักดิ์  รักษาสร้อย
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวพิยดา  พรมภักดี
 
1. นายธีรศักดิ์  รักษาสร้อย
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 84.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายนันทวัฒน์  รัตนรักษ์
 
1. นายธีรศักดิ์  รักษาสร้อย
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงลลนา  อินณรงค์
 
1. นายธีรศักดิ์  รักษาสร้อย
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสิริยากรณ์  เรือกลาง
 
1. นางธนัชชา  สืบม่วงไทย
 
17 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 82.6 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจิรภิญญา  หนุนกระโทก
2. นายนวพล  ชำนาญพุดซา
3. นางสาวพรรภัทรษา  เนินกระโทก
4. นางสาวมิริน  ปีกกระโทก
5. นางสาวรัชฎาพร  นึกกระโทก
6. นางสาวสุดารัตน์  ดีสันเทียะ
7. นางสาวอริสรา  เนียดกระโทก
8. นางสาวอรุณ  ต้นกระโทก
 
1. นายนัทธี  สมทอง
2. นางสาวมยุลี  นันดี
3. นางสายทิพย์  ทิพย์รักษ์
 
18 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายพิเชษฐ์ชัย  ไชยงาม
2. นายเรืองวุฒิ  นับกระโทก
 
1. นายเสน่ห์  ทิพย์รักษ์
2. นายศุภชัย  บัวงาม
 
19 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 89.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ใจศิริ
2. เด็กหญิงสุธาสินี  ทองกระโทก
3. เด็กหญิงเพียงฟ้า  มีเนียม
 
1. นางทองคำ  กิ่งพุดซา
 
20 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 87.29 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกุลิสรา  หนดกระโทก
2. นางสาวน้ำฝน  ดวดกระโทก
3. นางสาวรุ่งนภา  ลับดีพะเนา
 
1. นางทองคำ  กิ่งพุดซา
 
21 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวขนิษฐา  ต้นกระโทก
2. นางสาวทาริกา  โพธิ์ปานพะเนา
3. นางสาวนันฐกานต์  กัลยาณโสรส
 
1. นางสาวทองคำ  กิ่งพุดซา