สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายปุญญพัฒน์  วงค์คำ
 
1. นางสาววรัสนันท์  เครื่องกลาง
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 67 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงขวัญชนก  เที่ยงกระโทก
 
1. Mr.KEVIN  MINJA
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 -1 - 1. นายวีรวิทย์  จิตปิยวิทย์
 
1. Mr.KELVIN  MINJA
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 24 เข้าร่วม 4 1. นายชนาเทพ  น้ำกระโทก
 
1. นางอภิญญา  มนัสพรหม
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพัชลิดา  อินณรงค์
2. เด็กชายภัทรพงษ์  อาชญาเมือง
3. เด็กหญิงวิสาวดี  มานอก
4. เด็กหญิงสุธาทิพย์  เขียนสำโรง
5. เด็กหญิงสุพรรษา  สิงห์คีรี
 
1. นางสาววรัสนันท์  เครื่องกลาง
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงญาณิศา  นามคำ
2. เด็กหญิงสุธารัตน์  ปานดอกสร้อย
 
1. นางสาวปภัสรา  ปิ่นแก้ว
2. นางสาวสุวรรณา  ใคร่กระโทก
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 41.31 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจริญญา  อาษาวิเศษ
 
1. นางสาวปภัสรา  ปิ่นแก้ว
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชลชาติ  ถ้ำพุดชา
2. เด็กชายพีรพัฒน์  มามะเริง
 
1. นางสาวสุวรรณา  ใคร่กระโทก
2. นางอภิญญา  มนัสพรหม
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวธิดาพร  โพธิ์ปานพะเนาว์
 
1. นางสาวสุวรรณา  ใคร่กระโทก