สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. เด็กหญิงหนึงฤทัย  เยาะเย้ย
 
1. นางสาวกฤติกา  แก้วเขียว
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 66 ทองแดง 7 1. นางสาวจันทนิภา  สุดวิสัย
 
1. นางอรุณ  ดวดกระโทก
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงไพลิน  อินทไข
 
1. นางจินต์จุฑา  ดีมา
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 76 เงิน 6 1. นางสาวปิยะธิดา  โฉมงาม
 
1. นางอรุณ  ดวดกระโทก
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 68 ทองแดง 5 1. เด็กชายวงศกร  พืชทองหลาง
 
1. นางอรุณ  ดวดกระโทก
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวพัชริดา  นัดกระโทก
 
1. นางศุภานัน  ตันกระโทก
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 75 เงิน 6 1. เด็กหญิงพะธูกานต์  นิตชานนท์
 
1. นางสาวอรุณ  ดวดกระโทก
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 65 ทองแดง 5 1. นางสาวจิรวัฒน์  ถ่างกระโทก
 
1. นางสาวจินต์จุฑา  ดีมา
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพิมพ์วิภา  นากกระโทก
 
1. นางศุภานัน  ตันกระโทก
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 62 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงธีรดา  มานอก
2. เด็กหญิงพิชญาภา  บรรเทาทุกข์
 
1. นางกฤติกา  แก้วเขียว
2. นางสิริวรรณ  เตียประเสริฐ
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวปภาพร  จงปลูกกลาง
2. นางสาวศิโรรัตน์  ใจอารีย์
 
1. นางศุภานัน  ตันกระโทก
2. นางอรุณ  ดวดกระโทก
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  บันดาลสิน
2. เด็กชายอภิชัย  ศรีวงศ์
 
1. นางสาวกฤติกา  แก้วเขียว
2. นายชูชาติ  อาจวิชัย
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 69 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายธนพลธ์  มลเดช
 
1. นางสาวจินต์จุฑา  ดีมา
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 22 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงภัคจีรา  มุ่งดี
 
1. นายกิตติศักดิ์  แก้วเด่น
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 10 เข้าร่วม 7 1. นางสาวจรัญญา  ทอนกระโทก
 
1. นางประคอง  ใยงูเหลือม
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกนกวรรณ  หมอเฒ่า
2. นางสาววรดา  ปานทอง
3. นางสาวอรปรียา  โพยนอก
 
1. นางประพา  สุนทรรัตน์
2. นางสาวนงนุศ  ดวดกระโทก
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 62 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ส่งเสริม
 
1. นางขณิดา  ช่างทองมะดัน
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 26 เข้าร่วม 4 1. นางสาวณัฐณิชา  แก้วนอก
 
1. นางประพา   สุนทรรัตน์
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชนิกานต์  ตันกระโทก
2. เด็กหญิงเก็จพลอย   เรือนคง
 
1. นางสาวนงนุศ  ดวดกระโทก
2. นางประคอง  ใยงูเหลือม
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวปาลิดา  ใยงูเหลือม
 
1. นางสาวนงนุศ  ดวดกระโทก
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายภูมินทร์  วิชัย
 
1. นายกิตติศักดิ์  แก้วเด่น
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 94 ทอง 4 1. นางสาวณัฐพร   เลิศวิวัฒน์
 
1. นางขณิดา  ช่างทองมะดัน
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 62 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงวรัญญา  ถินกระโทก
 
1. นางขณิดา  ช่างทองมะดัน
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 11.5 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงกัลยณัฐ  ไข่กระโทก
2. เด็กหญิงณิรัชญา  มาลา
3. เด็กชายบุญฤทธิิ์  ศรีจำพันธ์
 
1. นางสาวนิตยา  ทองลา
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพิมพ์วรา   โรจน์ธนวศิน
2. เด็กหญิงภัทรฑิรา  ศรีณะรงค์
3. เด็กหญิงวรรณพา  เต็งตะคุ
 
1. นางอรทัย  วิชาชาติ
2. นายสมควร  วิชาชาติ
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 76 เงิน 5 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  ทับทิมใส
2. เด็กหญิงวาสินี   ด่านกระโทก
3. เด็กหญิงแม่คะนิ้ง  ดวงกระโทก
 
1. นางสาวอรกานต์  ศรีปทุมรัตตกุล
2. นายนิรันดร์  ก้อกระโทก
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 81.33 ทอง 4 1. เด็กหญิงชลิดา  แก้วสว่าง
2. เด็กหญิงวรรณิดา  คมจักรกฤษ
3. เด็กหญิงเมธาวี  ตับกลาง
 
1. นางเปรมฤทัย  สัจจา
2. นางสาวฤดีรัตน์   สาระบุตร
 
28 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 79 เงิน 7 1. เด็กหญิงกุนจิรา  กูบกระโทก
2. เด็กหญิงณัฐชา  กล้าแข็ง
3. เด็กหญิงปณิดา  จีนผักแว่น
4. เด็กชายพงศธร  จ่าโนนสูง
5. เด็กหญิงศิริรัตน์  เซียงนอก
 
1. นางสาวเปรมพร  อรุนันท์
2. นางสาวธาดารัตน์  ลีลอย
 
29 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 76 เงิน 5 1. เด็กหญิงกันตินันท์  ดวงกระโทก
2. เด็กชายธนายุทธ  สอนพูน
3. เด็กชายปิยะวัฒน์  ภูมิกระโทก
4. เด็กชายศุภชัย  นานกระโทก
5. เด็กหญิงเกวลี  พูนมา
 
1. นางสาวธาดารัตน์  ลีลอย
2. นางสาวเปรมพร  อรุนันท์
 
30 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 68 ทองแดง 10 1. นายจีรกร  หอมสันเทียะ
2. นางสาวเมธิดา  หาทรัพย์
 
1. นางสาวธาดารัตน์  ลีลอย
2. นางสาวเปรมพร  อรุนันท์
 
31 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 60 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  คำอุด
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  จำปี
 
1. นายนิวัฒน์  นุชสาย
2. นายปรีชา  เหล็งนุ้ย
 
32 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 68 ทองแดง 6 1. นายณัฐนัน  หวานขม
2. นางสาวภัทรนันท์  สุวรรณราษ
 
1. นายปรีชา  เหล็งนุ้ย
2. นายนิวัฒน์  นุชสาย
 
33 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายนาคา  นาบำรุง
 
1. นายอุทัย  เหตุผล
 
34 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 75 เงิน 6 1. นายธีรภัทร  ดกกลาง
 
1. นางปาริชาติ  ปร๋อกระโทก
 
35 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นายพงศกรณ์  กางกาน
 
1. นายอุทัย  เหตุผล
 
36 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 9 1. เด็กชายนาคา  นาบำรุง
 
1. นายอุทัย  เหตุผล
 
37 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 77 เงิน 8 1. นายณัฐกร  แสงจันทร์
 
1. นางปาริชาติ  ปร๋อกระโทก
 
38 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกานติมา  ตั้นฮง
2. นางสาวรัชนีกร  สังข์สาลี
3. นางสาวเกตน์นิภา  เหล็กพรม
 
1. นางปาริชาติ  ปร๋อกระโทก
2. นายอุทัย  เหตุผล
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวพัชรี  อุ่นดีมะดัน
 
1. นายคมกริช  แยบดี
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80 ทอง 5 1. นางสาวสุพัฒตรา  ดวงกระโทก
 
1. นางปาริชาติ  ปร๋อกระโทก
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 74.33 เงิน 5 1. นางสาวสุพัฒตรา  ดวงกระโทก
 
1. นายอุทัย  เหตุผล
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 80.2 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชลสิทธิ์  รามศรี
 
1. นางศุภานัน  ตันกระโทก
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 75 เงิน 5 1. นายวีรากร  ทะมะรมณ์
 
1. นายเกียรติศักดิ์  แก้วเด่น
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 78.4 เงิน 5 1. นางสาวสุพัฒตรา  ดวงกระโทก
 
1. นางปาริชาติ  ปร๋อกระโทก
 
45 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 81.4 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  ดำ่กระโทก
2. เด็กหญิงจตุพร  พวงสันเทียะ
3. เด็กหญิงจุรีพร  เปลี่ยนกระโทก
4. เด็กหญิงดวงเนตร  ดำริ
5. เด็กหญิงปณิตา  โสพะเนาว์
6. เด็กหญิงพิมพ์นิภา  ดาเดช
7. เด็กหญิงสุมิตรา  ทุ่นไธสง
 
1. นางปาริชาติ  ปร๋อกระโทก
2. นางสาวสิริพร  ใหญ่กระโทก
3. นางศุภานัน  ตันกระโทก
4. นายอุทัย  เหตุผล
 
46 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 84.8 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกุลณัฐ  จันทระดี
2. นางสาวจารุมาศ  กว้างนอก
3. นางสาวจิรภิญญา  ผุยกระโทก
4. นางสาวทิพย์มณี  ถือสัตย์
5. นางสาวธนิดา  เพชรราย
6. นางสาวนุชรี  ศรีบุญชัย
7. นางสาววราพร  เบิกขุนทด
8. นางสาวสาวิตรี  เที่ยงกระโทก
9. นางสาวสิรินทิพย์  ศรีนาคา
10. นางสาวอัญชิฐา  ประเสริฐการ
 
1. นางปาริชาติ  ปร๋อกระโทก
2. นางสาวสิริพร  ใหญ่กระโทก
3. นางศุภานัน  ตันกระโทก
4. นายอุทัย  เหตุผล
 
47 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายปุญญพัฒน์  วงค์คำ
 
1. นางสาววรัสนันท์  เครื่องกลาง
 
48 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 67 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงขวัญชนก  เที่ยงกระโทก
 
1. Mr.KEVIN  MINJA
 
49 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 -1 - 1. นายวีรวิทย์  จิตปิยวิทย์
 
1. Mr.KELVIN  MINJA
 
50 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 24 เข้าร่วม 4 1. นายชนาเทพ  น้ำกระโทก
 
1. นางอภิญญา  มนัสพรหม
 
51 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพัชลิดา  อินณรงค์
2. เด็กชายภัทรพงษ์  อาชญาเมือง
3. เด็กหญิงวิสาวดี  มานอก
4. เด็กหญิงสุธาทิพย์  เขียนสำโรง
5. เด็กหญิงสุพรรษา  สิงห์คีรี
 
1. นางสาววรัสนันท์  เครื่องกลาง
 
52 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงญาณิศา  นามคำ
2. เด็กหญิงสุธารัตน์  ปานดอกสร้อย
 
1. นางสาวปภัสรา  ปิ่นแก้ว
2. นางสาวสุวรรณา  ใคร่กระโทก
 
53 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 41.31 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจริญญา  อาษาวิเศษ
 
1. นางสาวปภัสรา  ปิ่นแก้ว
 
54 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชลชาติ  ถ้ำพุดชา
2. เด็กชายพีรพัฒน์  มามะเริง
 
1. นางสาวสุวรรณา  ใคร่กระโทก
2. นางอภิญญา  มนัสพรหม
 
55 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวธิดาพร  โพธิ์ปานพะเนาว์
 
1. นางสาวสุวรรณา  ใคร่กระโทก
 
56 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 62 ทองแดง 5 1. นางสาวจิรารัตน์  ตุ๋ยแก้วพะเนาว์
2. นางสาวชุติกาญจน์  เนื่องกระโทก
3. นางสาวศุภดา  ดวดกระโทก
 
1. นางสาวกฤติกา  เขียวแก้ว
2. นางสมบูรณ์  กมขุนทด
 
57 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 70 เงิน 4 1. นายวีรวิทย์  จิตปิยวิศว์
2. นางสาวสุดารัตน์  เปลี่ยนกระโทก
 
1. นายอุทัย  เหตุผล
2. นางสาวสุนิสา  ทันจันทร์
 
58 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 4 1. นายธนบดี  ชัยมะเริง
2. นายวรัญญู  ศรีภา
 
1. นายอุทัย  เหตุผล
2. นางสาวสุนิสา  ทันจันทร์
 
59 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายชิณวัฒน์  บุญญาธิการ
2. นายวิทวัฒน์  วัฒนา
 
1. นายอุทัย   เหตุผล
2. นางสาวสุนิสา  ทันจันทร์
 
60 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 84.94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายชานนท์  สุวรรณปักษ์
2. นางสาวนพเกล้า  จวบกระโทก
3. นายเกรียงไกร  ด่านกระโทก
 
1. นายุอุทัย  เหตุผล
2. นางสาวสุนิสา  ทันจันทร์
 
61 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 87.2 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐพงษ์  หิริโอนาถา
2. เด็กชายณัฐภัทร  ต่อมกระโทก
3. เด็กชายบุญฤทธิ์  เทพังเทียม
 
1. นางชวนคิด  ทิศกระโทก
2. นายนิวัฒน์  นุชสาย
 
62 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 83.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงบุษญา  กาจกระโทก
2. เด็กหญิงประกายกานต์  ด่านกระโทก
3. เด็กหญิงปิยะฉัตร  บุญคง
 
1. นางชวนคิด  ทิศกระโทก
2. นายนิวัฒน์  นุชสาย
 
63 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัลยกร  คำประคอง
2. เด็กหญิงธนพร  ปลัดอื่มพะเนาว์
3. เด็กหญิงสุจินดา  จันมา
 
1. นางชวนคิด  ทิศกระโทก
2. นายนิวัฒน์  นุชสาย
 
64 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกนกพิชญ์  แสงจันทร์
2. นางสาวจินต์จุฑา  อยู่นอก
3. นางสาวศิริดุมภา  จันทร์ศิริสุข
 
1. นางชวนคิด  ทิศกระโทก
2. นางสมบูรณ์  กมขุนทด
 
65 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงชญาดา  ธรรมธร
2. เด็กชายมนตรี  เอบประโคน
3. เด็กหญิงสมฤดี  มีพวงผล
 
1. นายชวนคิด  ทิศกระโทก
2. นายนิวัฒน์  นุชสาย
 
66 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 76.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  แนบผักแว่น
2. เด็กหญิงช่อฟ้า  คำผักแว่น
3. เด็กหญิงนัฐนิชา  ตรงซื่อ
 
1. นายชวนคิด  ทิศกระโทก
2. นางสมบูรณ์  กมขุนทด
 
67 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 81.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวพรรณ์นิภา  นากระโทก
2. นางสาวฤดีพร  ปะริรัมย์
3. นางสาววราภรณ์   น้ำกระโทก
 
1. นางชวนคิด  ทิศกระโทก
2. นายสมบูรณ์  กมขุนทด