สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 22 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงภัคจีรา  มุ่งดี
 
1. นายกิตติศักดิ์  แก้วเด่น
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 10 เข้าร่วม 7 1. นางสาวจรัญญา  ทอนกระโทก
 
1. นางประคอง  ใยงูเหลือม
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 26 เข้าร่วม 4 1. นางสาวณัฐณิชา  แก้วนอก
 
1. นางประพา   สุนทรรัตน์
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 11.5 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงกัลยณัฐ  ไข่กระโทก
2. เด็กหญิงณิรัชญา  มาลา
3. เด็กชายบุญฤทธิิ์  ศรีจำพันธ์
 
1. นางสาวนิตยา  ทองลา
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวพัชรี  อุ่นดีมะดัน
 
1. นายคมกริช  แยบดี
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 24 เข้าร่วม 4 1. นายชนาเทพ  น้ำกระโทก
 
1. นางอภิญญา  มนัสพรหม
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 41.31 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจริญญา  อาษาวิเศษ
 
1. นางสาวปภัสรา  ปิ่นแก้ว