สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 66 ทองแดง 7 1. นางสาวจันทนิภา  สุดวิสัย
 
1. นางอรุณ  ดวดกระโทก
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงไพลิน  อินทไข
 
1. นางจินต์จุฑา  ดีมา
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 68 ทองแดง 5 1. เด็กชายวงศกร  พืชทองหลาง
 
1. นางอรุณ  ดวดกระโทก
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 65 ทองแดง 5 1. นางสาวจิรวัฒน์  ถ่างกระโทก
 
1. นางสาวจินต์จุฑา  ดีมา
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 62 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงธีรดา  มานอก
2. เด็กหญิงพิชญาภา  บรรเทาทุกข์
 
1. นางกฤติกา  แก้วเขียว
2. นางสิริวรรณ  เตียประเสริฐ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 69 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายธนพลธ์  มลเดช
 
1. นางสาวจินต์จุฑา  ดีมา
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 62 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ส่งเสริม
 
1. นางขณิดา  ช่างทองมะดัน
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 62 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงวรัญญา  ถินกระโทก
 
1. นางขณิดา  ช่างทองมะดัน
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 68 ทองแดง 10 1. นายจีรกร  หอมสันเทียะ
2. นางสาวเมธิดา  หาทรัพย์
 
1. นางสาวธาดารัตน์  ลีลอย
2. นางสาวเปรมพร  อรุนันท์
 
10 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 60 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  คำอุด
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  จำปี
 
1. นายนิวัฒน์  นุชสาย
2. นายปรีชา  เหล็งนุ้ย
 
11 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 68 ทองแดง 6 1. นายณัฐนัน  หวานขม
2. นางสาวภัทรนันท์  สุวรรณราษ
 
1. นายปรีชา  เหล็งนุ้ย
2. นายนิวัฒน์  นุชสาย
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 9 1. เด็กชายนาคา  นาบำรุง
 
1. นายอุทัย  เหตุผล
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 67 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงขวัญชนก  เที่ยงกระโทก
 
1. Mr.KEVIN  MINJA
 
14 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 62 ทองแดง 5 1. นางสาวจิรารัตน์  ตุ๋ยแก้วพะเนาว์
2. นางสาวชุติกาญจน์  เนื่องกระโทก
3. นางสาวศุภดา  ดวดกระโทก
 
1. นางสาวกฤติกา  เขียวแก้ว
2. นางสมบูรณ์  กมขุนทด
 
15 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 4 1. นายธนบดี  ชัยมะเริง
2. นายวรัญญู  ศรีภา
 
1. นายอุทัย  เหตุผล
2. นางสาวสุนิสา  ทันจันทร์