สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพัชลิดา  อินณรงค์
2. เด็กชายภัทรพงษ์  อาชญาเมือง
3. เด็กหญิงวิสาวดี  มานอก
4. เด็กหญิงสุธาทิพย์  เขียนสำโรง
5. เด็กหญิงสุพรรษา  สิงห์คีรี
 
1. นางสาววรัสนันท์  เครื่องกลาง
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงญาณิศา  นามคำ
2. เด็กหญิงสุธารัตน์  ปานดอกสร้อย
 
1. นางสาวปภัสรา  ปิ่นแก้ว
2. นางสาวสุวรรณา  ใคร่กระโทก