สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. เด็กหญิงหนึงฤทัย  เยาะเย้ย
 
1. นางสาวกฤติกา  แก้วเขียว
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 76 เงิน 6 1. นางสาวปิยะธิดา  โฉมงาม
 
1. นางอรุณ  ดวดกระโทก
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวพัชริดา  นัดกระโทก
 
1. นางศุภานัน  ตันกระโทก
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 75 เงิน 6 1. เด็กหญิงพะธูกานต์  นิตชานนท์
 
1. นางสาวอรุณ  ดวดกระโทก
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  บันดาลสิน
2. เด็กชายอภิชัย  ศรีวงศ์
 
1. นางสาวกฤติกา  แก้วเขียว
2. นายชูชาติ  อาจวิชัย
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชนิกานต์  ตันกระโทก
2. เด็กหญิงเก็จพลอย   เรือนคง
 
1. นางสาวนงนุศ  ดวดกระโทก
2. นางประคอง  ใยงูเหลือม
 
7 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพิมพ์วรา   โรจน์ธนวศิน
2. เด็กหญิงภัทรฑิรา  ศรีณะรงค์
3. เด็กหญิงวรรณพา  เต็งตะคุ
 
1. นางอรทัย  วิชาชาติ
2. นายสมควร  วิชาชาติ
 
8 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 76 เงิน 5 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  ทับทิมใส
2. เด็กหญิงวาสินี   ด่านกระโทก
3. เด็กหญิงแม่คะนิ้ง  ดวงกระโทก
 
1. นางสาวอรกานต์  ศรีปทุมรัตตกุล
2. นายนิรันดร์  ก้อกระโทก
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 79 เงิน 7 1. เด็กหญิงกุนจิรา  กูบกระโทก
2. เด็กหญิงณัฐชา  กล้าแข็ง
3. เด็กหญิงปณิดา  จีนผักแว่น
4. เด็กชายพงศธร  จ่าโนนสูง
5. เด็กหญิงศิริรัตน์  เซียงนอก
 
1. นางสาวเปรมพร  อรุนันท์
2. นางสาวธาดารัตน์  ลีลอย
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 76 เงิน 5 1. เด็กหญิงกันตินันท์  ดวงกระโทก
2. เด็กชายธนายุทธ  สอนพูน
3. เด็กชายปิยะวัฒน์  ภูมิกระโทก
4. เด็กชายศุภชัย  นานกระโทก
5. เด็กหญิงเกวลี  พูนมา
 
1. นางสาวธาดารัตน์  ลีลอย
2. นางสาวเปรมพร  อรุนันท์
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 75 เงิน 6 1. นายธีรภัทร  ดกกลาง
 
1. นางปาริชาติ  ปร๋อกระโทก
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 77 เงิน 8 1. นายณัฐกร  แสงจันทร์
 
1. นางปาริชาติ  ปร๋อกระโทก
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 74.33 เงิน 5 1. นางสาวสุพัฒตรา  ดวงกระโทก
 
1. นายอุทัย  เหตุผล
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 75 เงิน 5 1. นายวีรากร  ทะมะรมณ์
 
1. นายเกียรติศักดิ์  แก้วเด่น
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 78.4 เงิน 5 1. นางสาวสุพัฒตรา  ดวงกระโทก
 
1. นางปาริชาติ  ปร๋อกระโทก
 
16 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพัชลิดา  อินณรงค์
2. เด็กชายภัทรพงษ์  อาชญาเมือง
3. เด็กหญิงวิสาวดี  มานอก
4. เด็กหญิงสุธาทิพย์  เขียนสำโรง
5. เด็กหญิงสุพรรษา  สิงห์คีรี
 
1. นางสาววรัสนันท์  เครื่องกลาง
 
17 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงญาณิศา  นามคำ
2. เด็กหญิงสุธารัตน์  ปานดอกสร้อย
 
1. นางสาวปภัสรา  ปิ่นแก้ว
2. นางสาวสุวรรณา  ใคร่กระโทก
 
18 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 70 เงิน 4 1. นายวีรวิทย์  จิตปิยวิศว์
2. นางสาวสุดารัตน์  เปลี่ยนกระโทก
 
1. นายอุทัย  เหตุผล
2. นางสาวสุนิสา  ทันจันทร์
 
19 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 76.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  แนบผักแว่น
2. เด็กหญิงช่อฟ้า  คำผักแว่น
3. เด็กหญิงนัฐนิชา  ตรงซื่อ
 
1. นายชวนคิด  ทิศกระโทก
2. นางสมบูรณ์  กมขุนทด