สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหนองบัวละครวิทยา สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายวิทวัส  เดชขุนทด
 
1. นางสาวกนกลดา  ไมยะปัน
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นายศุภณัฐ  เผยโคกสูง
 
1. นายพงษ์พันธุ์  ไพศาลธรรม
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 22.5 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายนันตชัย  ชาติพุดซา
2. เด็กหญิงพิริศา  จันทวงค์
3. เด็กหญิงมนัสพร  ติดขุนทด
 
1. นางพันธ์ทิภา  วัดกิ่ง
2. นางสาวปรียาภรณ์  สุปัญญารัตน์
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 14.5 เข้าร่วม 8 1. นางสาวกาญจนา    เกขุนทด
2. นางสาวจิตรลดา  เตินขุนทด
3. นางสาวณัฏฐนิกา  พวงสันเทียะ
 
1. นางสาวปรียาภรณ์  สุปัญญารัตน์
2. นางทิพญาฎา  เชาว์พานิช
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 66.5 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงชนกานต์  เจิมขุนทด
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  ปูนสันเทียะ
3. เด็กหญิงอารียา  เดชขุนทด
 
1. นางพันธ์ทิภา  วัดกิ่ง
2. นางสาวปรียาภรณ์  สุปัญญารัตน์
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 5 1. นางสาวขวัญฤดี  เจริญสุข
2. นางสาวจีรวรรณ  แก้วบุญ
3. นายทินวัตร  เบียกขุนทด
 
1. นางสาวปรียาภรณ์  สุปัญญารัตน์
2. นางพันธ์ทิภา  วัดกิ่ง
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 35.34 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายวาสิน  สุดใจ
2. เด็กชายโยเซฟ  โบรซิค
 
1. นายสิริวัฒน์  จันทร์ศรี
2. นางทิพญาฎา  เชาว์พานิช
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายสนธยา  เส็งประโคน
2. เด็กชายอรงค์กร  บิกขุนทด
 
1. นายสิริวัฒน์  จันทร์ศรี
2. นางทิพญาฎา  เชาว์พานิช
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 68 ทองแดง 12 1. เด็กชายคุณวุฒิ  ปานสา
2. เด็กหญิงพรวิลัย  ใจตรง
 
1. นางสาวแสงเดือน  นิลศรี
2. นางสาวเสาวภา  หมวดสันเทียะ
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 74 เงิน 9 1. นายชยุตม์  แกดขุนทด
2. นางสาวเดือน  หะขุนทด
 
1. นางสาวแสงเดือน  นิลศรี
2. นางสาวเสาวภา  หมวดสันเทียะ
 
11 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 44 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงกุสุมาภรณ์  คำเขียว
2. เด็กหญิงหฤทัย  หนองสระ
 
1. นางสาวอารมณ์  ชุมสันเทียะ
2. นายสิริวัฒน์  จันทร์ศรี
 
12 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 70 เงิน 8 1. นางสาวขวัญศิริ  ทุนจังหรีด
2. นางสาวอรัชพร  เหียนขุนทด
 
1. นางสาวอารมณ์  ชุมสันเทียะ
2. นายสิริวัฒน์  จันทร์ศรี
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 27 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงจิราภา  ตาพยุง
 
1. นางสาวนงนุช  เผาะสูงเนิน
 
14 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 17 เข้าร่วม 4 1. นางสาวศิริลักษณ์  ปอสูงเนิน
 
1. นายสุวัฒน์  จันเทศ
 
15 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 61 ทองแดง 8 1. นายชาคริต  ม่วงนาค
2. นางสาวสาวิตรี  ปวงขุนทด
3. นางสาวอัมรินทร์  หาญขุนทด
 
1. นางสาวเสาวภา  หมวดสันเทียะ
2. นางสาวแสงเดือน  นิลศรี
 
16 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจีระนันท์  หึกขุนทด
2. เด็กชายพงศกร  ขำขุนทด
 
1. นางสาวกุลปัสสร์  แสบขุนทด
2. นางทิพญาฎา  เชาว์พานิช
 
17 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 64 ทองแดง 4 1. เด็กชายณัฐวัตร  เกิดดวง
2. เด็กชายธัชพรรณ  แคสันเทียะ
 
1. นางสาวกุลปัสสร์  แสบขุนทด
2. นางสาวนงนุช  เผาะสูงเนิน
 
18 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 70 เงิน 4 1. เด็กชายทัตพงศ์  ดีขุนทด
2. เด็กชายธนาวัฒน์  หะขุนทด
 
1. นางสาวกุลปัสสร์  แสบขุนทด
2. นางสาวนงนุช  เผาะสูงเนิน
 
19 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพิทยาคม  โมงขุนทด
2. เด็กชายศักดิ์รินทร์  ทวนขุนทด
3. เด็กชายเจริญ  หะขุนทด
 
1. นายสิริวัฒน์  จันทร์ศรี
2. นางสาวอารมณ์  ชุมสันเทียะ
 
20 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 86.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายณรงค์ศักดิ์  หอดขุนทด
2. นายธงชัย  พวงสันเทียะ
3. นายอัสดาวุธ  เทียนขุนทด
 
1. นายสิริวัฒน์  จันทร์ศรี
2. นางสาวอารมณ์  ชุมสันเทียะ