สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหนองบัวละครวิทยา สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 66.5 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงชนกานต์  เจิมขุนทด
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  ปูนสันเทียะ
3. เด็กหญิงอารียา  เดชขุนทด
 
1. นางพันธ์ทิภา  วัดกิ่ง
2. นางสาวปรียาภรณ์  สุปัญญารัตน์
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 5 1. นางสาวขวัญฤดี  เจริญสุข
2. นางสาวจีรวรรณ  แก้วบุญ
3. นายทินวัตร  เบียกขุนทด
 
1. นางสาวปรียาภรณ์  สุปัญญารัตน์
2. นางพันธ์ทิภา  วัดกิ่ง
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 68 ทองแดง 12 1. เด็กชายคุณวุฒิ  ปานสา
2. เด็กหญิงพรวิลัย  ใจตรง
 
1. นางสาวแสงเดือน  นิลศรี
2. นางสาวเสาวภา  หมวดสันเทียะ
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 61 ทองแดง 8 1. นายชาคริต  ม่วงนาค
2. นางสาวสาวิตรี  ปวงขุนทด
3. นางสาวอัมรินทร์  หาญขุนทด
 
1. นางสาวเสาวภา  หมวดสันเทียะ
2. นางสาวแสงเดือน  นิลศรี
 
5 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 64 ทองแดง 4 1. เด็กชายณัฐวัตร  เกิดดวง
2. เด็กชายธัชพรรณ  แคสันเทียะ
 
1. นางสาวกุลปัสสร์  แสบขุนทด
2. นางสาวนงนุช  เผาะสูงเนิน