สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 72 เงิน 7 1. นางสาวชญาดา  ตากิ่มนอก
2. นางสาววิภาวดี  ไวนนท์
3. นางสาวอัฉราภรณ์  ไวสูงเนิน
 
1. นางสาวสุพรรณี  บัวสาลี
2. นางนางเยาวลักษณ์  สมนอก