สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 79 เงิน 7 1. เด็กหญิงสุนันทา  รวดเร็ว
 
1. นายประภาส  โสภณ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 75 เงิน 6 1. นางสาวเจนจิรา  อดุลกลาง
 
1. นายประภาส  โสภณ
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 74.33 เงิน 9 1. เด็กหญิงจิรนันท์   เนินกลาง
2. เด็กชายเจนวิทย์  แบ่งสันเทียะ
 
1. นายเอกชัย  อินทนนท์
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 79 เงิน 4 1. นางสาวอารียา  ลาดนอก
2. นายเอกภพ  เครื่องกลาง
 
1. นายเอกชัย  อินทนนท์
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 75 เงิน 5 1. เด็กชายอนันตศักดิ์  คุ้มหมู่ม่วง
 
1. นางสาวจิรนันท์  ขันละ
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 90 ทอง 5 1. นางสาวถิรพร  เครื่องกลาง
 
1. นางสาวสุดารัตน์  ด่านกระโทก
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 92 ทอง 5 1. เด็กหญิงฐิติกานต์  วงศ์ศาธัมมา
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  แก้วรอด
 
1. นางสาวจิรนันท์  ขันละ
2. นางสาวสุดารัตน์  ด่านกระโทก
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 85.33 ทอง 4 1. เด็กชายวรายุทธ  เหมือนกลาง
 
1. นายประภาส  โสภณ
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 84.33 ทอง 4 1. นายธนวัฒน์  ตากิ่มนอก
 
1. นายประภาส  โสภณ
 
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 72 เงิน 7 1. นางสาวชญาดา  ตากิ่มนอก
2. นางสาววิภาวดี  ไวนนท์
3. นางสาวอัฉราภรณ์  ไวสูงเนิน
 
1. นางสาวสุพรรณี  บัวสาลี
2. นางนางเยาวลักษณ์  สมนอก
 
11 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 76.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจันทกานต์  เขียนพลกรัง
2. นายพรชัย  เฉื่อยกลาง
3. นายภาณุพงษ์  วงไธสง
 
1. นายประภาส  โสภณ
2. นางสาวสุธาสินี  สมีดี
 
12 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปภัสสร  แป้นกลาง
2. เด็กหญิงสิราวรรณ  ปานนอก
3. เด็กหญิงหยาดฝน  นิตย์ภักดี
 
1. นายณัฐภรณ์  แพงศรี
 
13 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกนกอร  กมลนคร
2. เด็กหญิงปัญจรัตน์  หวังแต้มกลาง
3. เด็กหญิงวัณนิสา  จันทร์สง่า
 
1. นางสาวณัฐภรณ์  แพงศรี