สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 79 เงิน 7 1. เด็กหญิงสุนันทา  รวดเร็ว
 
1. นายประภาส  โสภณ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 75 เงิน 6 1. นางสาวเจนจิรา  อดุลกลาง
 
1. นายประภาส  โสภณ
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 74.33 เงิน 9 1. เด็กหญิงจิรนันท์   เนินกลาง
2. เด็กชายเจนวิทย์  แบ่งสันเทียะ
 
1. นายเอกชัย  อินทนนท์
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 79 เงิน 4 1. นางสาวอารียา  ลาดนอก
2. นายเอกภพ  เครื่องกลาง
 
1. นายเอกชัย  อินทนนท์
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 75 เงิน 5 1. เด็กชายอนันตศักดิ์  คุ้มหมู่ม่วง
 
1. นางสาวจิรนันท์  ขันละ
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 72 เงิน 7 1. นางสาวชญาดา  ตากิ่มนอก
2. นางสาววิภาวดี  ไวนนท์
3. นางสาวอัฉราภรณ์  ไวสูงเนิน
 
1. นางสาวสุพรรณี  บัวสาลี
2. นางนางเยาวลักษณ์  สมนอก
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 76.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจันทกานต์  เขียนพลกรัง
2. นายพรชัย  เฉื่อยกลาง
3. นายภาณุพงษ์  วงไธสง
 
1. นายประภาส  โสภณ
2. นางสาวสุธาสินี  สมีดี