สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนคลองไผ่วิทยา สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 67 ทองแดง 6 1. นางสาวอนุชศรา  แก้วโพธิ์กลาง
 
1. นางคำสอน  เขจรลัย
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 76 เงิน 4 1. นางสาวชญานิน  น้อยปลา
 
1. นางคำสอน  เขจรลัย
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงมนต์นภา  สิมขุนทด
 
1. นางศศิธร  สุขมา
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 5 เข้าร่วม 8 1. นางสาวพรวลัย  ปกป้อง
 
1. นางขนิษฐา  สมหวัง
 
5 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงนาฏญา  สาตี
2. เด็กหญิงพัชรา  ภักดี
3. เด็กหญิงศศิธร  สร้อยสูงเนิน
 
1. นางศศิธร  สุขมา
 
6 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวจุฑารัตน์  โกสุม
2. นายพร้อมพงษ์  รุ่งเรือง
3. นางสาวมลธิญา  แม้นหมาย
 
1. นางขนิษฐา  สมหวัง
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายอิมรอน  มะหะหมัดอารี
 
1. นางศศิธร  สุขมา
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 75 เงิน 5 1. เด็กชายกำธร  เกียเต๊ะ
2. เด็กชายณัชพล  ปะละกัง
 
1. นางศศิธร  สุขมา
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 54 เข้าร่วม 10 1. นางสาวรัชนีกร  ม่วงมนตรี
 
1. นางขนิษฐา  สมหวัง
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงชลนิสา  อินทร์พงษ์พันธ์
 
1. นางศศิธร  สุขมา
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 54 เข้าร่วม 8 1. นางสาวพรรณวรรณ  ไกรยา
 
1. นางขนิษฐา  สมหวัง
 
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 20.5 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายกนกพล  เหมือนสันเทียะ
2. เด็กหญิงจริญญา  มาดี
3. เด็กหญิงพิมลวรรณ  แก๊ปพิมาย
 
1. นางวรางคณา  พิทักษ์สมบูรณ์
 
13 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 14 เข้าร่วม 7 1. นายนิติภูมิ  คานจันทึก
2. นางสาวภัคจิรา  ชุดมะเริง
3. นางสาวลักษิกา  เสือนุ้ย
 
1. นายวินัย  พิมพ์จุฬา
2. นายคงศักดิ์  ทองภู
 
14 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 60.29 ทองแดง 4 1. เด็กชายนวัฒน์  ตุ้มพิมาย
2. เด็กหญิงสุจิตรา  บุญถึง
 
1. นางวรางคณา  พิทักษ์สมบูรณ์
 
15 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 67.33 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจุฑามาศ  สุขสำราญ
2. นายวีระชิต  แสงสวาสดิ์
 
1. นางวรางคณา  พิทักษ์สมบูรณ์
2. นายคงศักดิ์  ทองภู
 
16 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 36.74 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายภัทรดนัย  เกษหอม
2. เด็กหญิงวิชุดา  ศรฤทธิ์
 
1. นางวรางคณา  พิทักษ์สมบูรณ์
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 69 ทองแดง 8 1. นายนิธิวัฒน์  แซ่คู
 
1. นางปิยาภรณ์  ม่วงภูเขียว
 
18 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงสุภัสสรา  เสนาฤทธิ์
 
1. นางฐิติรัตน์  พินพัฒนกุล
 
19 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 60 ทองแดง 7 1. นางสาวชุติมา  เหมือนสุวรรณ์
2. นางสาวศิริรัตน์  ศรีชัย
3. นางสาวสุชาดา  เปียมิน
 
1. นางคำสอน  เขจรลัย