สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนคลองไผ่วิทยา สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 5 เข้าร่วม 8 1. นางสาวพรวลัย  ปกป้อง
 
1. นางขนิษฐา  สมหวัง
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายอิมรอน  มะหะหมัดอารี
 
1. นางศศิธร  สุขมา
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 54 เข้าร่วม 10 1. นางสาวรัชนีกร  ม่วงมนตรี
 
1. นางขนิษฐา  สมหวัง
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงชลนิสา  อินทร์พงษ์พันธ์
 
1. นางศศิธร  สุขมา
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 54 เข้าร่วม 8 1. นางสาวพรรณวรรณ  ไกรยา
 
1. นางขนิษฐา  สมหวัง
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 20.5 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายกนกพล  เหมือนสันเทียะ
2. เด็กหญิงจริญญา  มาดี
3. เด็กหญิงพิมลวรรณ  แก๊ปพิมาย
 
1. นางวรางคณา  พิทักษ์สมบูรณ์
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 14 เข้าร่วม 7 1. นายนิติภูมิ  คานจันทึก
2. นางสาวภัคจิรา  ชุดมะเริง
3. นางสาวลักษิกา  เสือนุ้ย
 
1. นายวินัย  พิมพ์จุฬา
2. นายคงศักดิ์  ทองภู
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 36.74 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายภัทรดนัย  เกษหอม
2. เด็กหญิงวิชุดา  ศรฤทธิ์
 
1. นางวรางคณา  พิทักษ์สมบูรณ์