สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนคลองไผ่วิทยา สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 67 ทองแดง 6 1. นางสาวอนุชศรา  แก้วโพธิ์กลาง
 
1. นางคำสอน  เขจรลัย
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 60.29 ทองแดง 4 1. เด็กชายนวัฒน์  ตุ้มพิมาย
2. เด็กหญิงสุจิตรา  บุญถึง
 
1. นางวรางคณา  พิทักษ์สมบูรณ์
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 67.33 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจุฑามาศ  สุขสำราญ
2. นายวีระชิต  แสงสวาสดิ์
 
1. นางวรางคณา  พิทักษ์สมบูรณ์
2. นายคงศักดิ์  ทองภู
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 69 ทองแดง 8 1. นายนิธิวัฒน์  แซ่คู
 
1. นางปิยาภรณ์  ม่วงภูเขียว
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 60 ทองแดง 7 1. นางสาวชุติมา  เหมือนสุวรรณ์
2. นางสาวศิริรัตน์  ศรีชัย
3. นางสาวสุชาดา  เปียมิน
 
1. นางคำสอน  เขจรลัย