สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหนองน้ำใสพิทยาคม สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนันทิดา  พรรณภักดี
2. เด็กหญิงสาวิตรี  ยอดรัก
3. เด็กหญิงสุพัตรา  ยอดรัก
 
1. นางสาววราลักษณ์   รัตนสมบัติ
2. นางสาวบุญญานี  ใจสูงเนิน
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวนริศรา  แก่นชัย
2. นางสาววนาลี  หกขุนทด
3. นางสาวอักษร  พือสันเทียะ
 
1. นางสาวสุภัสรา  ประดุจชน
2. นางสาวศศิพร  สัญญาถนอมรัช