สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหนองน้ำใสพิทยาคม สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 24.5 เข้าร่วม 4 1. เด็กชายขวัญเมือง  เจียระกุล
2. เด็กหญิงชลนิชา  ปานสมบูรณ์
3. เด็กชายธีรพัฒน์  จันทร์เผือก
 
1. นางมยุรี  ฤทธิ์ศรเดช
2. นายชาตรี  ตรวจนอก
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 13 เข้าร่วม 8 1. นางสาวณิชนันทน์  นิลจันทึก
2. นางสาวมยุรี  ศรีมาลา
3. นางสาวเนตรศิริกัญญา  วงพินิจ
 
1. นางสาววิภาพร  ตาจันทึก
2. นางกนกวรรณ  ทีจันทึก
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสิริมา  หนูน้อยจันทึก
2. เด็กหญิงเขมิกา  โขงรัมย์
 
1. นายอำนาจ  หิรัญโรจน์
2. นางสาวทิพย์สุริยะ  วณิชภาคิณ
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 59.3 เข้าร่วม 4 1. นายสุธี  ปรีชาแพทย์
 
1. นางสาวอารยา  ชนสูงเนิน