สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหนองน้ำใสพิทยาคม สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกฤษดา  วาทสิทธิ์
2. เด็กชายสมเกียรติ  เจ๊กจันทึก
 
1. นางโสภิตรา  จิตชู
2. นางสาวสมฤทัย  โคตบุตโต
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 78 เงิน 4 1. นายอนุชาติ  จุดจันทึก
 
1. ว่าที่ร้อยตรีนิกร  บุตรราช
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 72.67 เงิน 7 1. เด็กชายชนสรณ์  มังสั้น
2. เด็กหญิงสุนิษา  บุตรลักษณ์
 
1. นายนวพล  ผลมาตร์
2. นางปาริฉัฐร  เคนทรภักดิ์
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 74 เงิน 5 1. นายกิตติพัฒน์  ศรีชา
2. นางสาวณัฐธิกา  ตากิ่มนอก
 
1. นางสาวธัญพร  พานใหม่
2. นางสาวสุรัชดา  ขนอ่อน
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวนพร  สุขะ
 
1. นางสาววรินทร  ไชยงาม
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายเมธี  ศรีบุรินทร์
 
1. นางสาวรัญวิษาพัทธุ์  ปราบมาลัย
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนันทิดา  พรรณภักดี
2. เด็กหญิงสาวิตรี  ยอดรัก
3. เด็กหญิงสุพัตรา  ยอดรัก
 
1. นางสาววราลักษณ์   รัตนสมบัติ
2. นางสาวบุญญานี  ใจสูงเนิน
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวนริศรา  แก่นชัย
2. นางสาววนาลี  หกขุนทด
3. นางสาวอักษร  พือสันเทียะ
 
1. นางสาวสุภัสรา  ประดุจชน
2. นางสาวศศิพร  สัญญาถนอมรัช
 
9 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายชาญธวัช  สมจิตร
2. นางสาววิมลวรรณ  สายจันทึก
 
1. นางจันทร์จิรา  วงศ์สมศรี
2. นางสาวคนารัตน์  กงขุนทด