สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหนองน้ำใสพิทยาคม สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ���������������������������������������������-���������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 86.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปัทมพร  ศรีสังข์
 
1. นางสาวอารยา  ชนสูงเนิน
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 82.75 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวสุภาวรรณ์  สายกระสุน
 
1. นางสาวอารยา  ชนสูงเนิน
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 88.125 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธนพล  อวยสวัสดิ์
2. นายปิยะพงษ์  แซ่ล้อ
3. นายสรวิศ  บุญประสิทธิ์
4. นายเจษฎาพงษ์  สิงห์กำพล
5. นายเมธาวี  ตากิ่มนอก
 
1. นายวัฒนปริญญ์  ช่างเกวียน
2. นางสาวอารยา  ชนสูงเนิน
3. นางสาวสุธาสินี  วัฒนานุสิทธิ์
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 85.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายเมธาวี  ตากิ่มนอก
 
1. นางสาวอารยา  ชนสูงเนิน
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 81.6 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายภาคิน  โยลัย
 
1. นายวัฒนปริญญ์  ช่างเกวียน
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพรชิตา  ทองภักดี
 
1. นายวัฒนปริญญ์  ช่างเกวียน
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81.25 ทอง 4 1. นางสาวรัชนีกร  บุญหรรษา
 
1. นายวัฒนปริญญ์  ช่างเกวียน