สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหนองน้ำใสพิทยาคม สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงเพ็ญนภา  น้อมจันทึก
 
1. นางสาววราลักษณ์   รัตนสมบัติ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวนัสชนก  ดอกลา
 
1. นางสาววราลักษณ์   รัตนสมบัติ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 80 ทอง 5 1. เด็กหญิงสุพัตรา  บุญมานัน
 
1. นางสาวศศิพร  สัญญาถนอมรัช
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวาสนา  สมจิตต์
 
1. นางสาวสุภัสรา  ประดุจชน
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนิศาชล  หนูน้อยจันทึก
2. เด็กหญิงอภิญญา  หมายนัดกลาง
 
1. นางสาวสุภัสรา  ประดุจชน
2. นางสาวบุญญานี  ใจสูงเนิน
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกรณ์ดนัย  รั้งจันทึก
 
1. นางสาวเสาวดี  โชติจันทึก
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. นายบดินทร์ชัย  แตะต้อง
 
1. นางสาวเสาวดี  โชติจันทึก
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวธันยพร  ดับสันเทียะ
 
1. นางสาวสมฤทัย  โคตบุตโต
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 95 ทอง 4 1. เด็กชายชานน  ดอกลา
 
1. นางโสภิตรา  จิตชู
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 83.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจักพรรดิ์  อาจจันทึก
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์  เงาะเศษ
3. นางสาวสุวรรณพร  ทองสุข
 
1. นางกนกวรรณ  ทีจันทึก
2. นางสาวโสภิน  บำเพ็ญทรัพย์
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวนภาพร  ไพรเขียว
2. นางสาวรุ่งวิภา  รักษาธรรม
3. นางสาวเมทิดา  ประมูลทรัพย์
 
1. นางนทีรัตน์  แหวนจะโป๊ะ
2. นางสาวเกตุชญา  ทองธนะฉาย
 
12 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวสวรส  ปังศรี
2. นางสาวเจนจิรา  แสงจักร์
 
1. นายอำนาจ  หิรัญโรจน์
2. นางสาวทิพย์สุริยะ  วณิชภาคิณ
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงเมธาพร  ธรรมพรต
 
1. นางสาววรินทร  ไชยงาม
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 93 ทอง 4 1. นางสาวปลายฝน  เพิ่มพูน
 
1. นางสาววรินทร  ไชยงาม
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 86.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปัทมพร  ศรีสังข์
 
1. นางสาวอารยา  ชนสูงเนิน
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 82.75 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวสุภาวรรณ์  สายกระสุน
 
1. นางสาวอารยา  ชนสูงเนิน
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 88.125 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธนพล  อวยสวัสดิ์
2. นายปิยะพงษ์  แซ่ล้อ
3. นายสรวิศ  บุญประสิทธิ์
4. นายเจษฎาพงษ์  สิงห์กำพล
5. นายเมธาวี  ตากิ่มนอก
 
1. นายวัฒนปริญญ์  ช่างเกวียน
2. นางสาวอารยา  ชนสูงเนิน
3. นางสาวสุธาสินี  วัฒนานุสิทธิ์
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 85.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายเมธาวี  ตากิ่มนอก
 
1. นางสาวอารยา  ชนสูงเนิน
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 81.6 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายภาคิน  โยลัย
 
1. นายวัฒนปริญญ์  ช่างเกวียน
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพรชิตา  ทองภักดี
 
1. นายวัฒนปริญญ์  ช่างเกวียน
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81.25 ทอง 4 1. นางสาวรัชนีกร  บุญหรรษา
 
1. นายวัฒนปริญญ์  ช่างเกวียน
 
22 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกิตติพัฒน์  บัวกลาง
2. เด็กชายณัฐวิโรจน์  พิมพ์สระเกษ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีกนกวัตร  หาดทรายทอง
2. นางจันทร์จิรา  วงศ์สมศรี
 
23 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นายพรชัย  เกี้ยวสันเทียะ
2. นางสาวสลิลทิพย์  ไทยลาว
 
1. นางจันทร์จิรา  วงศ์สมศรี
2. นางสาวคนารัตน์  กงขุนทด
 
24 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจรรยา  รักษาสุวรรณ
2. นางสาวชลธิชา  หวังเฝ้ากลาง
3. นางสาวญาดา  พนอนุอุดมสุข
 
1. นายชาตรี  ตรวจนอก
2. นายจิรวัฒน์  สีปากดี
 
25 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 84.77 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวณัฐชา  กงใจ
2. นางสาวบุษยา  พลแก้ว
3. นายพรเทพ  อาสาคะติ
4. นางสาวศศิตา  ตรวจนอก
5. นายศักดิ์ดา  คูหานา
6. นางสาวอิสริยาภรณ์  ประดิษฐ์ธรรม
 
1. นางสาวคนารัตน์  กงขุนทด
2. นางบานชื่น  แก้วสง่า
3. นายปัญญา  เทียบสูงเนิน
 
26 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 93.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกรรณิการ์  หนูน้อยจันทึก
2. นางสาวกัญญารัตน์  แตงพิมาย
3. นางสาววาสนา  อาจมังกร
 
1. นางจันทร์จิรา  วงศ์สมศรี
2. นางสาวสุพักตร์  เลยกลาง
 
27 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 81.17 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  เสนาพิทักษ์
2. เด็กชายธาวิน  คำเสนาะ
3. เด็กหญิงภาวินี  ชื่นด่านกลาง
 
1. นางบานชื่น  แก้วสง่า
2. นางสาวสุพักตร์  เลยกลาง