สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 62 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงอัศราพร  ใจงูเหลือม
 
1. นางเพลินพิศ  ชื่นโพธิ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 62 ทองแดง 10 1. นางสาวชนาภา  เย็นเพชร
 
1. นางเพลินพิศ  ชื่นโพธิ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพีรียา  หว่ากลาง
 
1. นางเพลินพิศ  ชื่นโพธิ์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกรกนก  แว่นกลาง
 
1. นางเพลินพิศ  ชื่นโพธิ์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงณัฐพร  ก่ำโพธิ์
 
1. นางสุวดี  ไตรรงค์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 71 เงิน 4 1. นางสาวชนาธินาถ  ดอกโพธิ์
 
1. นางสุวดี  ไตรรงค์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. เด็กหญิงรัชดา  แว่นกลาง
 
1. นางสาวนพรัตน์  ชลอกลาง
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวธีราพร  เปรี่ยมงูเหลือม
 
1. นางสาวนพรัตน์  ชลอกลาง
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  ปักกลาง
 
1. นางสุวดี  ไตรรงค์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวสุชานาถ  ถึงกลาง
 
1. นางสุวดี  ไตรรงค์
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกนกนุช  มาตรังศรี
2. เด็กชายฑิฆัมพร  ด้อมกลาง
 
1. นางสาวนพรัตน์  ชลอกลาง
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 16 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงเบญญทิพย์  นันกลาง
 
1. นางพิศมัย  ชุละดี
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 3 เข้าร่วม 10 1. นางสาวจันจิรา  แสนทวีสุข
 
1. นางพิศมัย  ชุละดี
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 28 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายศักดิ์ชัย  ศักดิ์ดาสูงเนิน
 
1. นางพิศมัย  ชุละดี
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 26 เข้าร่วม 4 1. นางสาวอริสรา  ป้องงูเหลือม
 
1. นางพิศมัย  ชุละดี
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงธนาภา  บุญประโคน
2. เด็กหญิงโสภิภัทร  เผื่อนงูเหลือม
 
1. นางมัญฑนา  ลาภยิ่งยง
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 68 ทองแดง 7 1. นางสาวชุติกาญจน์  พิณศิริ
 
1. นางมัญฑนา  ลาภยิ่งยง
 
18 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 20 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงภัทราภรณ์  กล่องโพธิ์
2. เด็กหญิงอรัญญา  ทองทา
3. เด็กหญิงเพชรมณี  ชิดสูงเนิน
 
1. นางสาวศิรินทรา  กลักโพธิ์
2. นางจิตรนันท์  ขวัญกลาง
 
19 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 15.5 เข้าร่วม 6 1. นางสาวชนาธินาถ  ดอกโพธิ์
2. นางสาวอริสรา  ป้องงูเหลือม
3. นางสาวเฟื่องลดา  หมายใกล้กลาง
 
1. นายนันทภูมิ  ถนอมพลกรัง
2. นางจิตรนันท์  ขวัญกลาง
 
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 73 เงิน 7 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  พรรณกระโทก
2. เด็กชายวรเมธ  ศรีนครินทร์
 
1. นางจีรนันท์  บุญประจำ
2. นางศศิธร  ศรีสิริ
 
21 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 74 เงิน 7 1. นายภานุวัฒน์  ปานเกิด
2. นางสาวเพ็ญนภา  อัชรีวงศ์ไพศาล
 
1. นางจีรนันท์  บุญประจำ
2. นางศศิธร  ศรีสิริ
 
22 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 41 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  รอดรักษา
2. เด็กหญิงเพชรลดา  จีบโพธิ์
 
1. นายสุรศักดิ์  แสนธิ
2. นางอารีย์  แสนธิ
 
23 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 70 เงิน 4 1. นางสาวณัฏฐา  สมุทรโคดม
2. นางสาวนิสากร  มากกลาง
 
1. นายสุรศักดิ์  แสนธิ
2. นางอารีย์  แสนธิ
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. เด็กหญิงเมษารัตน์  กรณ์งูเหลือม
 
1. นายธนากร  ศรีวโรทัย
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 79 เงิน 4 1. นางสาวจารุวรรณ  เชยโพธิ์
 
1. นายธนากร  ศรีวโรทัย
 
26 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงเหมดี  สุพรรณ
 
1. นายธนากร  ศรีวโรทัย
 
27 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 89 ทอง 6 1. นางสาวเฟื่องลดา  หมายใกล้กลาง
 
1. นายธนากร  ศรีวโรทัย
 
28 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงเรืองลดา  ปุ่มมะดัน
 
1. นายธนากร  ศรีวโรทัย
 
29 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 65 ทองแดง 8 1. นางสาวสัตตบงกช  พิกุลแก้ว
 
1. นายธนากร  ศรีวโรทัย
 
30 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 79 เงิน 4 1. เด็กหญิงสมฤทัย  วัฒนโสภา
 
1. นายธนากร  ศรีวโรทัย
 
31 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 77.5 เงิน 5 1. นางสาวพิยดา  ทัพกลาง
 
1. นายธนากร  ศรีวโรทัย
 
32 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ  ชะม้ายกลาง
2. เด็กหญิงศรีสุดา  คำภีระ
 
1. นายธนากร  ศรีวโรทัย
 
33 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวิจิตตรา  ทรวงโพธิ์
 
1. นายธนากร  ศรีวโรทัย
 
34 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 79 เงิน 6 1. นางสาวจุไรรัตน์  เชยโพธิ์
 
1. นายธนากร  ศรีวโรทัย
 
35 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 75 เงิน 5 1. นายชัชวาล  เหขุนทด
2. นายพิทักษ์พงษ์   พรมงูเหลือม
3. นายวิสิษฐ  ดวดกระโทก
 
1. นายธนากร  ศรีวโรทัย
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 73.5 เงิน 5 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  แพ่งสภา
2. เด็กชายธนัญชัย  เงินโพธิ์
3. นายพิจารณ์   สินนะคำ
4. เด็กชายภานุพงศ์  เลิศศักดาชัย
5. เด็กชายภูริพักตร์  กาหาวงศ์
 
1. นายวชิระ  จำปาหอม
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 87.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกนกพร  เบอร์ขุนทด
2. นายคณิษฐ์  ยิ้มพุดซา
3. นายวรพจน์  มนปาน
4. นายศรันยู  วงศ์เชวงทรัพย์
5. นายศักรินทร์  น้อยกลาง
6. นางสาวอริสรา  โกมิพัฒน์
 
1. นายวชิระ  จำปาหอม
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายนนทพัทธ์  จันขุน
 
1. นายวชิระ  จำปาหอม
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 73.33 เงิน 4 1. นายฐิติวุฒิ  เชยโพธิ์
 
1. นายวชิระ  จำปาหอม
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอัณณ์ญาดา  ปภัสร์ภาณุวงศ์
 
1. นายวชิระ  จำปาหอม
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกนกพร  เบอร์ขุนทด
 
1. นายวชิระ  จำปาหอม
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงทรรศนีย์วรรณ  เขียนโคกกรวด
 
1. นายวชิระ  จำปาหอม
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 75.3 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายศรันยู  วงศ์เชวงทรัพย์
 
1. นางธัญวรัตม์  โคตรบรม
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวรรณษา  อินทร์แปลง
 
1. นางวาสนา  จ่างโพธิ์
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 79.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกนกพร  เบอร์ขุนทด
 
1. นางวาสนา  จ่างโพธิ์
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 82.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายศรันยู  วงศ์เชวงทรัพย์
 
1. นายวชิระ  จำปาหอม
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. เด็กหญิงอัณณ์ญาดา  ปภัสร์ภาณุวงศ์
 
1. นายวชิระ  จำปาหอม
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80.4 ทอง 4 1. นางสาวสุมินตรา  ดองโพธิ์
 
1. นายวชิระ  จำปาหอม
 
49 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 83.42 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจณิสตา  ป่วงกลาง
2. นางสาวอัญมณี   ทองหลาง
3. นายอัมรินทร์  คงฤทธิ์
4. นางสาวเบญจวรรณ  มีพร้อม
 
1. นางวาสนา  จ่างโพธิ์
2. นางสาวศิรินทรา  กลักโพธิ์
 
50 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 51.5 เข้าร่วม 4 1. นางสาวเนตรอัปสร  เพ็ชรสูงเนิน
 
1. นางธัญวรัตม์  โคตรบรม
 
51 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 70 เงิน 6 1. นางสาวชนัญธิดา  ยุทธกลาง
 
1. นางวาสนา  จ่างโพธิ์
 
52 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงรสศุคนธ์  พินงูเหลือม
 
1. นางอารีย์  แสนธิ
 
53 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 60 ทองแดง 5 1. นางสาวดวงกมล  แคนงูเหลือม
 
1. นางวาสนา  จ่างโพธิ์
 
54 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 61 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงรุริยา  จีบโพธิ์
2. เด็กหญิงวรุกา  จีบโพธิ์
 
1. นางไสว  ชุ่มใจ
2. นายสมปอง  เชื้อจีน
 
55 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 4 1. นางสาวณัฐณิชา  ชุ่มใจ
2. นางสาวพรรภษา  ตากงูเหลือม
 
1. นายสมปอง  เชื้อจีน
2. นางไสว  ชุ่มใจ
 
56 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 6 1. นายณัฐพล  แทนกลาง
2. นางสาววชิราภรณ์  คืนสันเทียะ
 
1. นายสมปอง  เชื้อจีน
2. นางไสว  ชุ่มใจ
 
57 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. นายชัชวาล  ช้อยขุนทด
2. นายธีรภัทร  ขอเหล็กกลาง
3. นางสาวภาวินี  เวนัย
 
1. นางปราณี  หงษ์ทอง
2. นางสาวมัณฑนา  เข็มสว่าง