สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงณัฐพร  ก่ำโพธิ์
 
1. นางสุวดี  ไตรรงค์
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 16 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงเบญญทิพย์  นันกลาง
 
1. นางพิศมัย  ชุละดี
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 3 เข้าร่วม 10 1. นางสาวจันจิรา  แสนทวีสุข
 
1. นางพิศมัย  ชุละดี
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 28 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายศักดิ์ชัย  ศักดิ์ดาสูงเนิน
 
1. นางพิศมัย  ชุละดี
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 26 เข้าร่วม 4 1. นางสาวอริสรา  ป้องงูเหลือม
 
1. นางพิศมัย  ชุละดี
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 20 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงภัทราภรณ์  กล่องโพธิ์
2. เด็กหญิงอรัญญา  ทองทา
3. เด็กหญิงเพชรมณี  ชิดสูงเนิน
 
1. นางสาวศิรินทรา  กลักโพธิ์
2. นางจิตรนันท์  ขวัญกลาง
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 15.5 เข้าร่วม 6 1. นางสาวชนาธินาถ  ดอกโพธิ์
2. นางสาวอริสรา  ป้องงูเหลือม
3. นางสาวเฟื่องลดา  หมายใกล้กลาง
 
1. นายนันทภูมิ  ถนอมพลกรัง
2. นางจิตรนันท์  ขวัญกลาง
 
8 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 41 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  รอดรักษา
2. เด็กหญิงเพชรลดา  จีบโพธิ์
 
1. นายสุรศักดิ์  แสนธิ
2. นางอารีย์  แสนธิ
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 51.5 เข้าร่วม 4 1. นางสาวเนตรอัปสร  เพ็ชรสูงเนิน
 
1. นางธัญวรัตม์  โคตรบรม