สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพีรียา  หว่ากลาง
 
1. นางเพลินพิศ  ชื่นโพธิ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกรกนก  แว่นกลาง
 
1. นางเพลินพิศ  ชื่นโพธิ์
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงเหมดี  สุพรรณ
 
1. นายธนากร  ศรีวโรทัย
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 89 ทอง 6 1. นางสาวเฟื่องลดา  หมายใกล้กลาง
 
1. นายธนากร  ศรีวโรทัย
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงเรืองลดา  ปุ่มมะดัน
 
1. นายธนากร  ศรีวโรทัย
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวิจิตตรา  ทรวงโพธิ์
 
1. นายธนากร  ศรีวโรทัย
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 87.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกนกพร  เบอร์ขุนทด
2. นายคณิษฐ์  ยิ้มพุดซา
3. นายวรพจน์  มนปาน
4. นายศรันยู  วงศ์เชวงทรัพย์
5. นายศักรินทร์  น้อยกลาง
6. นางสาวอริสรา  โกมิพัฒน์
 
1. นายวชิระ  จำปาหอม
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายนนทพัทธ์  จันขุน
 
1. นายวชิระ  จำปาหอม
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอัณณ์ญาดา  ปภัสร์ภาณุวงศ์
 
1. นายวชิระ  จำปาหอม
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกนกพร  เบอร์ขุนทด
 
1. นายวชิระ  จำปาหอม
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงทรรศนีย์วรรณ  เขียนโคกกรวด
 
1. นายวชิระ  จำปาหอม
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวรรณษา  อินทร์แปลง
 
1. นางวาสนา  จ่างโพธิ์
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 82.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายศรันยู  วงศ์เชวงทรัพย์
 
1. นายวชิระ  จำปาหอม
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80.4 ทอง 4 1. นางสาวสุมินตรา  ดองโพธิ์
 
1. นายวชิระ  จำปาหอม
 
15 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 83.42 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจณิสตา  ป่วงกลาง
2. นางสาวอัญมณี   ทองหลาง
3. นายอัมรินทร์  คงฤทธิ์
4. นางสาวเบญจวรรณ  มีพร้อม
 
1. นางวาสนา  จ่างโพธิ์
2. นางสาวศิรินทรา  กลักโพธิ์
 
16 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงรสศุคนธ์  พินงูเหลือม
 
1. นางอารีย์  แสนธิ
 
17 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. นายชัชวาล  ช้อยขุนทด
2. นายธีรภัทร  ขอเหล็กกลาง
3. นางสาวภาวินี  เวนัย
 
1. นางปราณี  หงษ์ทอง
2. นางสาวมัณฑนา  เข็มสว่าง