สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหนองกราดวัฒนา สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ���������������������������������������������-������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 95.4 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจีรพร  พลขุนทด
2. เด็กหญิงดวงกมล  ถิ่นสูงเนิน
3. เด็กหญิงปณิดา  รักษากุล
4. เด็กหญิงประกายดาว  เพิ่มขุนทด
5. เด็กหญิงปรางสาคร  พันธุรัตน์
6. เด็กหญิงรัชณิตา  หวังเจือกลาง
7. เด็กหญิงรัตติกาล  ทองยศ
8. เด็กหญิงสาวิตรี  พันธ์สมุทร
9. เด็กหญิงสุพรรณษา  ส่วยนนท์
10. เด็กหญิงสุรีย์พร  โลสันเทียะ
11. เด็กหญิงอรกัญญา  ลัภขุนทด
12. เด็กหญิงโสภา  คำจันทร์
 
1. นายสุเมธ  ลีทองหลาง
2. นายนิติศักดิ์  สิงห์มณี
3. นายวิวัฒน์  ทิพย์ขัน
4. นางสาวศิราณี  ยิ้มเสงี่ยม