สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหนองกราดวัฒนา สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงพรสินี  เกิดสกุล
 
1. นางสาวศิราณี   ยิ้มเสงี่ยม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 10 1. นางสาวดวงกมล  พรีพรม
 
1. นางวาสนา  กองอุนนท์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม ชนะเลิศ 1. นายรัฐเกียรติ  พืมขุนทด
 
1. นางวาสนา  กองอุนนท์
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 4 เข้าร่วม 13 1. นางสาวธีราพร  เมี้ยนเทศ
 
1. นายภูมิภัทร  ฉัตริภากรณ์
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 38 เข้าร่วม 4 1. นายศุภวัฒน์  เดียขุนทด
 
1. นายภูมิภัทร  ฉัตริภากรณ์