สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหนองกราดวัฒนา สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 65 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงณัฐวิภา   พืมขุนทด
 
1. นางสาวศิราณี   ยิ้มเสงี่ยม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 62 ทองแดง 6 1. นางสาวปิยธิดา  อยู่ภักดี
 
1. นางวาสนา  กองอุนนท์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 61 ทองแดง 9 1. นางสาวจิรากร  ยี่สุ่นหอม
 
1. นางวาสนา  กองอุนนท์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 63 ทองแดง 8 1. นางสาวนภิสา  คุลีพันธุ์
2. นางสาวศิริโสภา  แดงสันเทียะ
 
1. นางวาสนา  กองอุนนท์
2. นางสาวสุทิศา  นนท์ขุนทด
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงณิชารีย์   เมียกขุนทด
2. เด็กหญิงปิยพร  ศรีอาภัย
 
1. นางสาวศิราณี   ยิ้มเสงี่ยม
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายสมิทธิ์  ดุงขุนทด
 
1. นายภูมิภัทร  ฉัตริภากรณ์
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 7 1. เด็กชายจักรี  กุสันเทียะ
2. เด็กชายรัฐภูมิ  บุญใบ
 
1. นางสาวรุ่งนภา  เกทษร
2. นางสาวรังสุรางค์  ทองเงิน