สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหนองกราดวัฒนา สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 74 เงิน 9 1. เด็กหญิงอภิญญา   มินขุนทด
 
1. นางสาวศิราณี   ยิ้มเสงี่ยม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวสุรภา  บำรุง
 
1. นางวาสนา  กองอุนนท์
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 78 เงิน 5 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  สกขุนทด
 
1. นายวิวัฒน์  ทิพย์ขัน
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 73.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกาญจนา  เมฆขุนทด
2. เด็กหญิงณัฎฐชา  พืมขุนทด
3. เด็กหญิงวัลยดา  มะโนยานะ
 
1. นางสาววิภาวรรณ  หยัดผู้ดี
2. นางปิยรัตน์  จำปาเทศ
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 79 เงิน 5 1. นายณัฐวุฒิ  พืมขุนทด
2. นายวรุฒม์   พิกขุนทด
3. นายสมเดช  โต้งสูงเนิน
 
1. นางสาวณฐพร  แสนประดิษฐ์
2. นายสุเมธ  ลีทองหลาง
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ   ทองชำนาญ
2. เด็กชายธวัชชัย  ภิรมย์ชม
 
1. นางสาวแสงจันทร์  มูลขุนทด
2. นายวิวัฒน์  ทิพย์ขัน
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนาตาชา  อมฤทธิ์
2. เด็กหญิงปริญญา  พิขุนทด
3. เด็กหญิงรัตนาวดี  เพมขุนทด
4. เด็กหญิงวรภรณ์  เทียมขุนทด
5. เด็กหญิงเด่นนครินทร์  เภากุ่ม
 
1. นางสาวประกาย  เอิบแจ้ง
2. นางสาวลักขณา  กว้างนอก
 
8 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 75 เงิน 7 1. นายมรุเดช  ไลนอก
2. นางสาวรัชนก  เตียนขุนทด
 
1. นายนพดล  กุดแถลง
2. นายนิติศักดิ์  สิงห์มณี
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 77.33 เงิน 6 1. นางสาววรพร  เจิงสูงเนิน
 
1. นางสาวจิดาภา  ศรีสังข์
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 76.33 เงิน 6 1. นางสาวรุ่งทิพย์  คำไทยกลาง
 
1. นางสาวจิดาภา  ศรีสังข์
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 79.6 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  มาสิงห์
 
1. นางสาวรังสุรางค์  ทองเงิน
 
12 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายปฏิภาณ  ดีขุนทด
2. นายวัชรากร  ประสิทธิ์สุวรรณ์
 
1. นายสมพงษ์  โพคาศรี
2. นางสาวยุพา  งามขุนทด