สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหนองกราดวัฒนา สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายเชษฐา  วรรณชัย
 
1. นายวิวัฒน์  ทิพย์ขัน
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 82.67 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวภัทราวดี  แตงกระโทก
2. นายวชิรวิทย์  จิรานุวัฒน์
3. นางสาวสาวิตรี  พันธ์สมุทร
 
1. นางสาวณฐพร  แสนประดิษฐ์
2. นายสุเมธ  ลีทองหลาง
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจีระศักดิ์  คำสอน
2. เด็กชายโสภณวิชญ์  มีชำนาญ
 
1. นางสาวแสงจันทร์  มูลขุนทด
2. นายนิติศักดิ์  สิงห์มณี
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 80 ทอง 6 1. นางสาวคนธรส  อุตส่าห์งาน
2. นางสาวทิพย์สุดา  เหิมขุนทด
3. นางสาวนริศรา  พาวขุนทด
4. นางสาวรัตติกาล  เพิดขุนทด
5. นางสาวเมธาวดี  สงนอก
 
1. นางไพรรินทร์  วรรณกุล
2. นายภาณุวัฒน์  เกิดโชติ
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 88 ทอง 4 1. เด็กหญิงกนกพร  เกตุนอก
 
1. นางสาวประกาย  เอิบแจ้ง
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 88.85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายคณาธิป  เล็กสุรินทร์
2. เด็กชายฉัฐสนัย  แผนจันทึก
3. เด็กชายธนากร  ไลนอก
4. เด็กชายธีรวุฒิ  กือสันเทียะ
5. เด็กหญิงวิภาดา  พึงขุนทด
6. เด็กชายอนุชา  ปุยละเทิม
 
1. นายเขมมังกร  ศรีสุระ
2. นายภาณุวัฒน์  เกิดโชติ
3. นายวิวัฒน์  ทิพย์ขัน
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 88.66 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพงศธร  จันทร์ทรัพย์
 
1. นายเขมมังกร  ศรีสุระ
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.66 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกมลรส  มาสิงห์
 
1. นายเขมมังกร  ศรีสุระ
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 83.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐนนท์  อ่ำอินทร์
 
1. นางสาวรังสุรางค์  ทองเงิน
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวรุ่งทิพย์  คำไทยกลาง
 
1. นางสาวจิดาภา  ศรีสังข์
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80.25 ทอง 4 1. นางสาวมาริสา  ฟ้าคุ้ม
 
1. นางสาวจิดาภา  ศรีสังข์
 
12 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 95.4 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจีรพร  พลขุนทด
2. เด็กหญิงดวงกมล  ถิ่นสูงเนิน
3. เด็กหญิงปณิดา  รักษากุล
4. เด็กหญิงประกายดาว  เพิ่มขุนทด
5. เด็กหญิงปรางสาคร  พันธุรัตน์
6. เด็กหญิงรัชณิตา  หวังเจือกลาง
7. เด็กหญิงรัตติกาล  ทองยศ
8. เด็กหญิงสาวิตรี  พันธ์สมุทร
9. เด็กหญิงสุพรรณษา  ส่วยนนท์
10. เด็กหญิงสุรีย์พร  โลสันเทียะ
11. เด็กหญิงอรกัญญา  ลัภขุนทด
12. เด็กหญิงโสภา  คำจันทร์
 
1. นายสุเมธ  ลีทองหลาง
2. นายนิติศักดิ์  สิงห์มณี
3. นายวิวัฒน์  ทิพย์ขัน
4. นางสาวศิราณี  ยิ้มเสงี่ยม
 
13 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 93.2 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปิ่นมณี  อินทัพ
2. เด็กหญิงพัณณกร  ลิขุนทด
3. เด็กหญิงภูษณิศา  วุฒิวิชญานันท์
4. เด็กหญิงรัญชนา  ฟากวิลัย
5. เด็กหญิงสลิลทิพย์  แปสันเทียะ
6. เด็กหญิงสุภาภรณ์  อภิรพงศ์
 
1. นางอังคณา  สังขมณี
2. นางสาวยุพา  งามขุนทด
3. นางสาวจตุพร  ดีขุนทด
 
14 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงฐีดาภา  ดอกสันเทียะ
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  น้อยประถม
3. เด็กหญิงอจิรา  เทียมทัด
 
1. นางสาววิภาวรรณ  หยัดผู้ดี
2. นางปิยรัตน์  จำปาเทศ
 
15 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงมาติกา  เพิ่มลำ
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  งิมขุนทด
3. เด็กหญิงเบญจมาศ   พลอยขุนทด
 
1. นายบรรลือศักดิ์  มณีรัตน์
2. นางอังคณา  สังขมณี
 
16 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 82.17 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวชลธิชา  พัดขุนทด
2. นางสาวยุพา  ศิลปชัย
3. นางสาวอัญชลีพร  ไมขุนทด
 
1. นางปิยรัตน์  จำปาเทศ
2. นางสาววิภาวรรณ  หยัดผู้ดี
 
17 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธีรภัทร   ตอพันดุง
 
1. นางสาวศิราณี   ยิ้มเสงี่ยม